Îmbunătățirea normelor, procedurilor și mecanismelor necesare Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională în vederea continuării dezvoltării sectorului de comerț electronic (ECOM), cod SIPOCA 18

hearder POCA proiect

Beneficiarul proiectului: Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională
Data de începere: 4 aprilie 2016
Perioada de implementare: 4 aprilie 2016 – 04 februarie 2019
Valoarea totală: 3.773.199,21 lei (3.168.878,46 lei contribuție UE + 604.320,75 lei bugetul de stat)

Scopul proiectului: Proiectul vizează stimularea dezvoltării eficiente și sigure a sistemului de comerţ electronic prin îmbunătățirea capacitații administrative a Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională responsabil cu coordonarea și îndeplinirea liniilor strategice de dezvoltare a comerțului electronic prevăzute în Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.

Obiectivul tematic: Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC.

Obiectivele specifice sunt:

A) Creșterea calității reglementărilor în domeniul comerțului electronic prin realizarea unei analize pertinente a cadrului normativ existent și formularea unor propuneri de îmbunătățire a acestuia.
B) Îmbunătățirea mecanismelor de coordonare și colaborare ale Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională în vederea implementării eficiente și eficace a liniilor de acțiune în domeniul comerțului electronic prevăzute în Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.

Stadiul proiectului:

– Documente în consultare:

Propunere de politică publică în domeniul comerţului electronic

Plan de acţiuni până în 2020 în domeniul comerţului electronic

Studiu cu privire la clarificarea rolurilor, atribuțiilor si responsabilităților la nivelul administrației publice din domeniul e-comerț

– În data de 11 decembrie 2018, a avut loc în București, Hotel Novotel, Conferința finală a Proiectului ECOM, pentru a marca cele mai importante rezultate și provocările întâmpinate pe parcursul implementării.
Evenimentul a reunit peste 50 de participanți din instituțiile administrației publice centrale cu atribuții în domeniul comerțului electronic / implicați în activități conexe domeniului comerțului electronic.
Conferința a fost prezidată de managerul de proiect al echipei de implementare a Proiectului ECOM din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, alături de reprezentanți ai echipei de consultanți ai SC Deloitte Consultanță SRL și Reff și Asociații.
În decursul unei zile de prezentări și intervenții au fost inventariate rezultatele proiectului și au fost făcute cunoscute participanților măsurile prevăzute de propunerea de politică publică în domeniul comerțului electronic.
Agenda conferinței finale este prezentată mai jos alături de prezentarea conferinţei şi o galerie de imagini:

– Conform Activității 17 – Diseminarea bunelor practici existente în domeniul comerțului electronic la nivel european sau internațional, a fost organizată, în data de 08.10.2018, la București (Hotel Intercontinental), cu sprijinul Consultantului Deloitte, o conferința națională în care s-au dezbătut tematici actuale legate de domeniul e-comerț împreună cu experți confirmați la nivel național şi internațional.
La eveniment au participat 105 persoane atât din cadrul autorităților publice implicate în dezvoltarea, implementarea comerțului electronic în România, cât și din partea mediului academic cu preocupări în domeniu și a mediului de afaceri, respectiv din partea magazinelor care practică comerțul on-line, a Camerelor de Comerț sau a altor părți interesate în acest sector de activitate.
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale a fost reprezentat la cel mai înalt nivel, de către domnul ministru Petru Bogdan Cojocaru. De asemenea, a fost prezentă întreaga echipă a proiectului, condusă de doamna manager Monica Chiffa. Prestatorul Deloitte a fost reprezentat de către Dinu Bumbăcea – Partener Coordonator, Gabriela Panaitescu, Adrian Coman și Radu Kubinschi. Speakerii internaționali au fost Triin Saag, Director Afaceri Guvernamentale (European eCommerce & Omni-Channel Trade Association – EMOTA) cu tema „Current and future EC regulatory initiatives and how to cooperate for a better legislation” și Jakob Kucharczyk, Vice Președinte, Concurență & Politici Europene cu tema „EU Proposal Regulating Platform-to-Business Relations (P2B)”.
Activitatea desfășurată contribuie la atingerea rezultatului de proiect 4 – Cunoştinţe şi abilităţi îmbunătăţite ale reprezentanţilor administraţiei publice cu atribuţii în domeniul e-comerţului.

– În data de 21.03.2018 la sediul MCSI, a avut loc prima reuniune de lucru între reprezentanții Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și echipa de proiect a prestatorului Deloitte, aferentă contractului de servicii de consultanță studii, analize, evaluări și formare în domeniul comerțului electronic, încheiat în data de 6 martie a.c. în cadrul Proiectului ECOM.

– În data de 6 martie 2018, a fost încheiat contractul care are ca obiect prestarea de servicii de consultanță studii, analize, evaluări și formare în domeniul comerțului electronic, între Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Asocierea formată din Deloitte Consultanță srl (Lider de asociere) și Deloitte Audit srl (Asociat), în valoare de 2.020.719,82 lei fără TVA, pe o durată de 11 luni.

– În urma publicării rezultatului evaluării tehnico-financiare a fost depusă contestația nr. 2630 ( în data de 13.12.2018), fiind înregistrată pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 53302/13.12.2017, iar decizia CNSC, prin care contestația a fost respinsă, a fost comunicată la 18 ianuarie 2018.

– În data de 25.05.2017 a fost publicat în S.E.A.P. anuntul de participare nr. 175683 aferent achiziției de „Servicii de consultanță studii, analize, evaluări și formare în domeniul comerțului electronic” pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea normelor, procedurilor și mecanismelor necesare Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională în vederea continuării dezvoltării sectorului de comerț electronic (ECOM)” cod SIPOCA 18, prin anunțul de participare nr. 175683, cu o valoare estimata 2.886.742,50 lei fara TVA. S-au înscris 11 participanți; au fost depuse 7 oferte din care: 1 a fost declarată inacceptabilă, 1 – neconformă și inacceptabilă, 1 – inacceptabilă, 1 – neconformă. Au fost evaluate din punct de vedere tehnic și financiar 3 oferte; etapa evaluării tehnico-financiare a fost finalizată în cursul lunii decembrie 2017.

În data de 23.09.2016 a fost publicat anunțul de concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale în cadrul proiectului de responsabil juridic. Data limită de depunere a dosarelor este 06.10.2016. Informații suplimentare privind organizarea concursului pot fi găsite pe pagina web a MCSI, la secțiunea Cariere.

În data de 27 iulie 2016 a avut loc concursul de ocupare a celor două posturi vacante contractuale înființate în afara organigramei MCSI – responsabil juridic și responsabil IT. În data de 8 august 2016 au fost afișate rezultatele finale. Drept urmare, a fost ocupat postul de responsabil IT, iar postul de responsabil juridic a rămas vacant.

În data de 4 aprilie 2016 a fost semnat contractul de finanțare, încheiat între MCSI și MDRAP desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă, în vederea implementării proiectului.

Activități din proiect:

A0. Management de Proiect – vor fi depuse 8 cereri de rambursare;
A1. Pregătire si derulare achiziții publice;
A2. Analiza în detaliu a reglementărilor din domeniul e-comerț și identificarea măsurilor de modificare necesare;
A3. Analiza problematicii abuzurilor și litigiilor specifice comerțului electronic – inclusiv problematica drepturilor de autor din domeniul bunurilor digitale precum și problematica comerțului electronic transfrontalier. Analiza componentelor sistemelor de comerț electronic care creează dificultăţi pentru operatori şi/sau utilizatori ai schimburilor comerciale în sistem electronic;
A4. Studiu cu privire la clarificarea rolurilor atribuțiilor și responsabilităților la nivelul administrației publice din domeniul e-comerț;
A5. Studiu cu privire la necesitatea de dezvoltare a unui cadru de reglementare pentru rezolvarea facilă a abuzurilor și litigiilor specifice pentru comerțul electronic;
A6. Analiza comparativă a sistemelor de reglementare a comerțului on-line din cadrul a cel puțin 6 țări europene;
A7. Realizarea analizei de oportunitate de creare/ desemnare a unei autorități de certificare a magazinelor on-line de încredere;
A8. Redactarea propunerii de politică publică în domeniul e-comerț;
A9. Pregătirea planului de acțiune, elaborarea acestuia, consultarea (în timpul elaborării) inter-instituțională și inter-organizațională cu actorii instituționali relevanți prin intermediul unor workshop-uri (aprox. patru ateliere de lucru la care ar urma sa participe 20 de persoane).
Realizarea calendarului etapelor necesare de parcurs în vederea atingerii rezultatelor asumate prin Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 în domeniul comerțului electronic;
A10. Consultare publică a planului de acțiune elaborat, potrivit legislaţiei în vigoare și finalizarea acestuia. Planul de acțiune va fi îmbunătățit cu recomandările și observațiile din cadrul dezbaterii publice;
A11. Definirea cerințelor aferente adoptării unui nou cadru procedural în vederea implementării cu succes a două noi mecanisme – unul de colaborare cu stakeholderii și altul de coordonare între instituțiile responsabile de domeniul e-comerț , pentru a dezvolta, în domeniul avându-se in vedere si necesitatea dezvoltării transfrontaliere;
A12. Propunerea de proceduri și metodologii concrete de colaborare și schimb de informații între autoritățile publice implicate în dezvoltarea comerțului electronic, cum ar fi ANCOM, ANPC, ANAF, AADR, ONRC, CERT-RO sau ASF;
A13. Set de proceduri stabilite si concretizate/ dezvoltate între MCSI și restul autorităților publice implicate în dezvoltarea comerțului electronic pentru stabilirea mecanismului de coordonare;
A14. Analiza celor mai bune practici cu privire la mecanismele de colaborare existente la nivel european în domeniul e-comerț și în domenii apropiate;
A15. Studiu în adâncime cu privire la preferința părților interesate asupra modalităților de colaborare cu instituțiile publice implicate în dezvoltarea e-comerț;
A16. Realizarea de sesiuni de formare în domeniul comerțului electronic a reprezentanților administrației publice cu responsabilități în implementarea liniilor de acțiune din domeniul comerțului electronic aferente Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020 – 80 de persoane formate;
A17. Diseminarea bunelor practici existente în domeniul comerțului electronic la nivel european sau internațional, în cadrul unei conferințe naționale, în care să fie dezbătute tematicile actuale legate de e-comerț împreună cu experți confirmați la nivel național sau internațional;
A18. Elaborarea de materiale promoționale – prin care să fie promovate activitățile și obiectivele proiectului;
A19. Organizarea unui eveniment public prin intermediul căruia să fie promovat proiectul și să fie prezentate rezultatele obținute, respectiv conferința de închidere a proiectului la care s-a estimat participarea a 50 de persoane.

 

Rezultate așteptate:

R1 – Propunere de politică publică elaborată în domeniul e-comerț în parteneriat instituţiile care reglementează acest domeniu
r1.1 – Analiza exhaustivă a cadrului normativ actual din domeniul comerţului electronic național;
r 1.2 Analiză de impact cu privire la necesitatea creării/desemnării a unei autorități de certificarea a magazinelor on-line;
r1.3 – Evaluarea ex-ante a propunerii de politica publică;

R2 – Plan de acțiuni până în 2020 realizat, în domeniul comerțului electronic conform metodologiei comune de planificare strategică, în domeniul comerțului electronic

R3. – Crearea a două mecanisme, unul de coordonare intre MCSI și instituțiile implicate în e-comerț precum și un al doilea respectiv a unui mecanism de cooperare cu părțile interesate

R4 – Cunoştinţe şi abilităţi îmbunătăţite ale reprezentanţilor administraţiei publice cu atribuţii în domeniul e-comerţului.

 

Indicatori de proiect:

Propuneri de Politici Publice – 1
Analize de impact realizate – 1
Planuri de acțiune elaborate – 1
Mecanisme elaborate – 2
Participanți la sesiunile instruire e-comerț – 80

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională invită toate părțile interesate să transmită observații și propuneri la adresa de e-mail: ecommerce@comunicatii.gov.ro.

Livrabile finale:

Analiza cadrului normativ actual din domeniul comerțului electronic

Analiza de impact ianuarie 2019

Plan de acțiuni până în 2020

Mecanisme de colaborare și coordonare

Politica publică revizuită după consultare

Raport roluri, atribuţii şi responsabilităţi

Analiză comparativă a sistemelor de reglementare

Evaluare ex-ante a propunerii de politică publică

Raport privind dezvoltarea unui cadru de reglementare

[ultimate_info_table color_scheme=”gray” package_heading=”Centralizator contracte achiziții”]
Nr. Nr și data contractului Obiectul contractului Data început/sfârșit Prestator Valoare contract cu TVA
1. Contract de furnizare nr. 106/20.07.2016 Achiziționare corpuri de mobilier de birou 20.07.2016 – 30.09.2016 SC Promoda International srl 14.472,00 lei
2. Contract de furnizare nr. 127/29.09.2016 Achiziționarea următoarelor echipamente IT: 9 laptopuri, 1 Multifuncțională A3 color laser, 1 videoproiector, 1 cameră foto 29.09.2016 – 30.11.2016 SC Amerilex srl 83.073,60 lei
3. Contract de servicii nr. 15/06.03.2018 Servicii de consultanță studii, analize, evaluări și formare în domeniul comerțului electronic 06.03.2018 – 03.02.2019 Asocierea dintre SC Deloitte Consultanta srl și SC Deloitte Audit srl 2.404.656,50 lei
[/ultimate_info_table]