Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Sprijin pentru identificarea, gestionarea şi implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională finanţate în cadrul axei 2 POC 2014-2020”, cod 1.1.002.

Valoarea proiectului este de 11.526.885,60 lei cu TVA, din care 9.762.695,76 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020, și 1.764.189,84 lei reprezintă cofinanțare proprie de la bugetul de stat.

Scopul proiectului este de a asigura sprijinul necesar Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaţionale în realizarea obiectivelor Strategiei Agenda Digitală pentru România 2020.

Obiectivul specific  constă în crearea unei echipe de profesionişti la nivelul MCSI care să asigure dezvoltarea și implementarea portofoliului de proiecte finanțat din POC, precum și asigurarea managementului strategic a măsurilor care vizează îndeplinirea condiționalităților ex-ante aferente (Elaborarea modelului de arhitectură guvernamentală integrată IT și a cadrului național de interoperabilitate, ca premisă pentru modernizarea serviciilor legate de evenimentele de viață identificate în Strategia pentru Agenda Digitală pentru România 2014-2020, dezvoltarea cadrului orizontal de dezvoltare al e-guvernării şi a capacității administrative şi legislative pentru definirea standardelor comune și pentru promovarea accesului deschis al cetățenilor și mediului de afaceri la servicii electronice dezvoltate precum și stimularea dezvoltării eficiente și sigure a sistemului de comerţ electronic, pentru cetățeni și mediul de afaceri, prin îmbunătățirea capacitații administrative a ministerului de resort responsabil cu coordonarea și îndeplinirea liniilor strategice de dezvoltare a comerțului electronic menționate în SNADR, care se subsumează obiectivelor Strategiei Agenda Digitală pentru România 2020.

Necesitatea proiectului este generată de acțiunile stabilite prin Strategia Națională Agenda Digitală pentru România 2020, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaţionale, în calitate de coordonator al domeniilor comunicațiilor electronice, tehnologiei informației și al societății informaționale, revenindu-i responsabilitatea pentru următoarele domenii de acțiune:

e-Guvernare, interoperabilitate, securitate cibernetică, cloud computing, open data, big data și media sociale;
– TIC în educație, sănătate, cultură și e-Incluziune, definirea cadrului de interoperabilitate, optimizarea utilizării TIC în cadrul operațiunilor administrației centrale și locale (MCSI deține rol de instituție suport pentru celelalte ministere de linie);
– e-Comerț, cercetare-dezvoltare și inovare în TIC;
– infrastructura de comunicații de bandă largă și servicii digitale.

Având în vedere faptul că proiectele pe care ar trebui să le implementeze și coordoneze MCSI (determinate de condiţionalităţile ex-ante ce derivă din Acordul de Parteneriat) și care vor fi înaintate pentru a primi finanțare din Programul Operațional Competitivitate şi Programul Operaţional Capacitate Administrativă au un buget potenţial de aproximativ 400 milioane de euro, se impune o creştere a capacităţii de generare şi gestionare de proiecte în interiorul MCSI.

Durata de implemetare a proiectului este de 36 luni, începând cu data de 20 mai 2016.

Stadiul proiectului:

7 martie 2017 : a fost publicat anunțul de concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual vacant de expert financiar-contabil în cadrul proiectului „Sprijin pentru identificarea, gestionarea și implementarea proiectelor Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională finanțate în cadrul axei 2 POC 2014-2020

Dată limită de depunere a dosarelor: 20.03.2017

17 noiembrie 2016: a fost publicat anunțul de concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale vacante în cadrul proiectului: 1 expert achiziții publice, 1 expert arhitectură IT.
Data limită de depunere a dosarelor este 02.12.2016.

01 august 2016: a fost publicat anunțul de concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale vacante în cadrul proiectului: 1 expert achiziții publice, 2 experți financiar contabil, 1 expert fonduri europene, 1 expert arhitectură IT.
Data limită de depunere a dosarelor a fost 12.08.2016.

30 mai 2016: a fost publicat anunțul de concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a celor 20 funcţii contractuale din cadrul proiectului: 3 experţi management de proiect, 2 experți achiziţii publice, 2 experţi financiar-contabil, 4 experţi fonduri europene, 1 expert administraţie publică, 2 experţi IT software & hardware, 2 experţi comunicaţii IT, 1 expert arhitectură IT, 2 experţi managementul serviciilor IT, 1 expert securitate cibernetică.
Data limită de depunere a dosarelor este 13.06.2016.

20 mai 2016: a fost semnat contractul de finanțare, încheiat între MCSI și MFE în vederea implementării proiectului. Au fost demarate formalitățile de angajare a celor 20 experți (3 experţi management de proiect, 2 experți achiziţii publice, 2 experţi financiar-contabil, 4 experţi fonduri europene, 1 expert administraţie publică, 2 experţi IT software & hardware. 2 experţi comunicaţii IT, 1 expert arhitectură IT, 2 experţi managementul serviciilor IT, 1 expert securitate cibernetică) în afara organigramei MCSI, prevăzute în cererea de finanțare.

Echipa de experți trebuie sa aibă cunostințe temeinice în scrierea de cereri de finanțare, studii de fezabilitate și realizare de proiecte tehnice pentru POC 2014-2020 și este compusă în prezent din 20 experți. Tot personalul extern va fi implicat în identificarea nevoii de proiecte a MCSI şi pregătirea fişelor de proiect şi a cererilor de finanţare în concordanţă.

Activități din proiect:
A1. Managementul proiectului;
A2. Informare și publicitate;
A3. Înființarea și operaționalizarea noii structuri (unitate de implementare a proiectelor);
A4. Identificarea nevoii de proiecte a MCSI și elaborarea listei de proiecte care vor fi depuse pentru implementare la POC precum si sprijin pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante aflate in sarcina MCSI;
A5. Pregătirea fișelor de proiect/ cererilor de finanţare pentru proiectele MCSI și contractarea și implementarea acestora cu finanțare din Axa 2 a POC;
A6. Raportarea progresului proiectelor prin prisma indicatorilor şi a obiectivelor Strategiei Agenda Digitală pentru România 2020 şi a condiţionalităţilor ex-ante.

Rezultate anticipate:
Rezultatul imediat urmărit este înființarea şi funcţionarea unei structuri care să asigure gestionarea integrată a portofoliului de proiecte pe care le va genera și care să asigure atingerea obiectivelor asumate prin Strategia Națională privind Agenda Digitală şi a celor asumate prin POC.

R1 – MCSI prin intermediul acestei noi structuri/unităţi va identifica nevoile de proiecte şi va dezvolta și coordona proiectele strategice subsumate Strategiei Naționale Agenda Digitală pentru România.
R2 – Proiectele propuse trebuie să contribuie în mod substanțial la îndeplinirea obiectivelor SNADR.
R3 – Participarea experților din proiect la implementarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante aflate în sarcina MCSI (implementarea măsurilor pentru activitatea de monitorizare și evaluare a SNADR; elaborarea listei cu investițiile prioritare în domeniul NGN).

Indicatori de proiect:
Potrivit secţiunii de indicatori ai cererii de finanţare depuse la POAT, vor fi pregătite cel puțin 5 aplicații de finanțare pentru proiecte de infrastructură finanțate din POIM și POC a căror dezvoltare a fost sprijinită din POAT.