“Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă – SIIEASC”, cod SMIS 2014+ 120025

Beneficiarul proiectului: Ministerul Afacerilor Interne prin DEPABD și DGCTI
Parteneri: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 2.3 Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Actiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data.

Obiectivul general al proiectului:
Informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru înregistrarea și eliberarea efectivă a documentelor de stare civilă, precum și implementarea suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor electronice ce au la bază informații primare de stare civilă.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Reducerea timpului necesar procesării tranzacțiilor informațiilor de stare civilă și a cheltuielilor de stocare a informațiilor pentru administrațiile locale și centrale legate de un număr de 5 servicii, pentru cele 4 evenimente primare de viață: naștere, căsătorie, divorț, deces;

2. Creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor centrale și locale care prelucrează informații de stare civilă specifice serviciilor corelate cu cele 4 evenimente de viață primare;
3. Eliminarea redundanțelor informaționale existente în sistemele locale și centrale care prelucrează informații de stare civilă;
4. Digitizarea documentelor de stare civilă emise în ultimii 100 de ani, aferente evenimentelor de viață primare: naștere, căsătorie, divorț, deces;
5. Stocarea electronică și gestiunea arhivistică a documentelor digitizate;
6. Creșterea nivelului de colaborare și comunicare între comunitățile locale și instituțiile publice în problematica stării civile;
7. Punerea în aplicare a serviciilor G2C/G2G prin implementarea suportului necesar dezvoltării serviciilor electronice ce au la bază informații primare de stare civilă.

Data de începere: 25.06.2018
Perioada de implementare: 36 de luni, începând cu data de 25.06.2018.
Valoarea totală a proiectului este de 184.920.864,06 lei cu TVA, din care 155.964.263,64 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate (POC) și cofinanțare proprie de la bugetul de stat, în valoare de 28.956.600,42 lei.
Principalele etape de implementare:
– Implementarea sistemului informatic central
– Implementarea serviciilor de digitizare a actele de stare civilă întocmite în ultimii 100 de ani, precum și a celor de verificarea a calității și asigurarea standardelor naționale în ceea ce privește digitizarea documentelor
– Dotarea oficiilor de stare civilă cu terminale informatice și periferice, cu servicii de livrare, instalare și punere în funcțiune echipamente hardware și infrastructura software la locațiile unde își desfășoară activitatea ofițerii de stare civilă
– Implementare sistem de comunicații
– Dotare cu ghișee mobile la nivel județean

Rezultate așteptate:
– Informatizarea fluxurilor de stare civilă și asigurarea accesului instituțiilor publice abilitate de lege la datele/informațiile din SIIEASC;
– Reducerea timpului de soluționare a cererilor cetățenilor ca urmare a eliminării corespondenței letrice între instituții;
– Proiectarea, implementarea și operaționalizarea subsistemului de acces la serviciile furnizate de SIIEASC;
– Creșterea nivelului de colaborare și comunicare între comunitățile locale și instituțiile publice în problematica stării civile;
– Constituirea arhivei electronice cu actele de stare civilă întocmite în ultimii 100 de ani;
– Achiziționarea a 42 de ghișee mobile pentru dotarea direcțiilor județene.

Indicatori din proiect
Cetățeni care utilizează sistemele e-guvernare – 5.000
Entități publice care utilizează, accesează, actualizează bazele de date/aplicațiile puse la dispoziție prin proiect – 3188

Servicii publice aferente evenimentelor de viață aduse la nivelul IV de sofisticare online – 4
Entități publice la care s-a finalizat implementarea proiectului – 4
Număr de acte de stare civilă digitizate prin proiect – 50.000.000

 

Competitivi împreună!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională.