Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)

 

hearder POCA proiect

 

Ministerul Comunicațiilor și Societăţii Informaționale, în calitate de lider de parteneriat și beneficiar, implementează în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului (SGG) proiectul “Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV)”, cod SIPOCA 20. Valoarea proiectului este de 19.216.950,25 lei cu TVA, din care 16.139.137,14 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) “Competența face diferența!” și cofinanțare proprie de la bugetul de stat, în valoare de 3.077.813,11 lei cu TVA.

Scopul proiectului este dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităților publice în vederea dezvoltării instrumentelor de e–guvernare pentru cetățeni și mediul de afaceri precum și asigurarea viziunii și a direcțiilor de acțiune din domeniul eGuvernării.

Obiectivul tematic: Îmbunătățirea accesului, utilizării și creșterea calității TIC;

Obiectivele specifice sunt:

a) reducerea fragmentării şi gruparea serviciilor publice electronice sub forma conceptului de evenimente de viaţă, conform obiectivelor stabilite în Agenda Digitală pentru România;
b) asigurarea cadrului legislativ, instituţional, procedural şi operaţional pentru utilizarea instrumentelor de eGuvernare.

Durata de implemetare a proiectului este de 48 luni, începând cu data de 4 aprilie 2016.

Stadiul proiectului:

7 februarie 2018: a fost semnat contractul  de prestări servicii ce are ca obiect servicii de consultanță studii, analize, evaluări și formare în domeniul e-guvernare pentru implementarea proiectului <<Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare>>”, cod SIPOCA 20.

15 noiembrie 2016: a fost publicat anunțul de concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii contractuale de expert arhitecturi informaționale din cadrul proiectului. Data limită de depunere a dosarelor este 28.11.2016. Informații suplimentare privind organizarea concursului pot fi găsite pe pagina web a MCSI, la secțiunea Cariere.

17 iunie 2016: au fost publicate invitația de participare și caietul de sarcini privind achiziția de 10 seturi mobilier formate din birou, scaun și dulap. Valoarea estimată a achiziției este de 26.000 lei fără TVA. Ofertele sunt așteptate până la data de 23.06.2016.
Invitația de participare împreună cu specificațiile tehnice pot fi găsite aici.

30 mai 2016: a fost publicat anunțul de concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a celor trei funcţii contractuale din cadrul proiectului: responsabil juridic, expert data integration și expert arhitecturi informaționale.
Data limită de depunere a dosarelor este 08.06.2016.
Informații suplimentare privind organizarea concursului pot fi găsite pe pagina web a MCSI, la secțiunea Cariere.

4 aprilie 2016: a fost semnat contractul de finanțare, încheiat între MCSI și MDRAP în vederea implementării proiectului. Au fost demarate formalitățile de angajare a celor 3 experți (responsabil juridic, expert arhitecturi informaționale și expert data integration) din afara organigramei MCSI, prevăzute în cererea de finanțare.
În același timp vor fi demarate achizițiile publice, prevăzute a se efectua în cadrul proiectului, cu respectarea procedurii operaționale “Achiziții Publice” cod P.O. – 20, aprobată prin OMCSI 16/07.02.2016, și în conformitate cu graficul de implementare.

Activități din proiect:

A0. Management de Proiect
A1. Pregătire şi derulare achiziție publică
A2. Analiza actelor normative
A3. Analiza cadrului operațional, procedural și informațional (infrastructură IT) care susține serviciile publice electronice, în ansamblu.
A4. Identificarea necesităţilor de dezvoltare din punct de vedere legislativ, operaţional, procedural, informațional şi al capacităţii umane prin trecerea în revistă a experienței internaționale în ceea ce privește cadrul și procedurile specifice instituțiilor responsabile pentru evenimentele de viață identificate.
A5. Studiu cu privire la clarificarea rolurilor, atribuțiilor și responsabilităților la nivelul administrației publice din domeniul sistemului informaţional asociat evenimentelor de viaţă din perspectiva eventualelor suprapuneri de roluri și atribuții între instituții.
A6. Inventarierea şi analiza proceselor, a entităţilor responsabile/implicate în asigurarea fluxului de lucru şi a altor factori interesaţi/necesari, a legislaţiei utilizate pentru furnizarea/asigurarea serviciilor şi a procedurilor, instrumentelor de lucru, strict din perspectiva evenimentelor de viaţă.
A7. Definirea în detaliu a cerințelor aferente adoptării noului cadru legislativ, organizațional, procedural, informațional (infrastructura IT necesară) în vederea implementării cu succes a inițiativelor existente în Domeniul de acțiune I în Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.
A8. Crearea şi funcţionarea unui Comitet Director condus de către Cancelaria Primului Ministru în cadrul căruia vor fi implicate toate instituțiile responsabile de implementarea, administrarea sau funcționarea serviciilor publice electronice în vederea asigurării unei coordonări integrate a intervenţiilor de e-guvernare la nivelul autorităţilor publice.
A9.Derularea a 2 vizite de studiu, în state cu experienţă recunoscută în domeniul e-guvernării aplicate evenimentelor de viaţă, pornind de la bunele practici identificate de consultanţi pentru redactarea raportului asupra necesităţilor de dezvoltare.
A10. Elaborarea unui cadru legislativ unitar pentru implementarea şi gestionarea serviciilor de e-guvernare – indicarea intervenţiilor necesare pentru alinierea cadrului legislativ existent la obiectivele stabilite anterior şi elaborarea unor acte normative sau modificarea celor existente pentru includerea intervenţiilor vizate.
A11. Dezvoltarea unui catalog național al soluțiilor IT pentru e-guvernare care va constitui baza dezvoltării serviciilor publice electronice şi va fi adresat în principal specialiştilor în sisteme IT şi de e-guvernare.
A12. Redactarea propunerii de politică publică în domeniul e-guvernării;
A13. Supervizarea din punct de vedere metodologic şi tehnic a propunerii de politică publică în domeniul e-guvernării şi consultarea publică şi finalizarea documentului.
A14. Stabilirea de proceduri unitare de tratare a evenimentelor de viață în cauză precum și a cerințelor operaționale și informaționale care derivă din acestea, de natură să conducă la identificarea unor limite de timp admisibile precum și un nivel de performanță tehnică din domeniul ITC.
A15. Elaborarea setului de standarde procedurale minimale pentru toate instituțiile implicate în domeniul e-guvernării atât de la nivel central cât și de la nivel local.
A16. Formarea pe tematica e-guvernării a reprezentanţilor instituţiilor administraţiei publice cu atribuţii legate de serviciile publice, în special cele legate de evenimentele de viaţă identificate.
A17. Asistență de tip „on the job” a salariaților instituțiilor responsabile cu evenimentele de viață
A18. Abonarea MCSI la o baza de date de renume din domeniul IT – internațional.
A19. Organizarea a trei conferințe naționale cu participare internatională (tip workshop) în care să fie dezbătute tematicile legate de e-guvernare, cloud computing guvernamental, interoperabilitate
A 20. Prezentarea exemplelor de bună practică de o manieră cât mai apropiată de realitatea şi nevoile administraţiei publice româneşti;
A21. Diseminarea informațiilor cu privire la activitățile proiectului, rezultatele proiectului precum și cu privire la evenimentele care se vor derula în cadrul proiectului, cu privire la bunele practici din domeniul e-guvernării dar și cu privire deciziile și hotărârile Comitetului Director
A22. Elaborarea de materiale promoționale
A23. Organizarea a două evenimente publice prin intermediul cărora să fie promovat proiectul.

Rezultate așteptate:

R1 – Propunere de politică publică elaborată în domeniul eGuvernării în parteneriat cu cât mai mulți actori implicați.
r1.1 – Analiza actelor normative și a cadrului operațional, procedural și informațional privind domeniul e-guvernării în România
r1.2 – Raport cu privire la propunerea unor noi cadre instituționale, organizaționale, legislative, informaționale și de formare a resurselor umane din administrația publică
r1.3 – Elaborarea cadrului legislativ unitar pentru implementarea și gestionarea serviciilor de eGuvernare, ce va include rolurile, responsabilitățile, normele metodologice și de organizare a instituțiilor implicate
r1.4 – Catalog Național al Soluțiilor IT pentru eGuvernare
r1.5 – Evaluarea ex-ante a propunerii de politică publică şi analiză de impact bugetar.

R2 – Set de standarde procedurale minime, elaborat pentru furnizarea serviciilor publice în format electronic.
r2.1 – Manual de proceduri și metode de lucru pentru evenimentele de viață identificate
r2.2 – Raport de implementare a ghidurilor, procedurilor, standardelor propuse.

R3 – Capacitate crescută a MCSI și a structurilor care implementează eGuvernarea în ceea ce privește exercitarea corespunzătoare a competențelor ce le revin în domeniul eGuvernare
r3.1 – Sesiuni de formare desfășurate
r3.2 – Sesiuni de asistență „on the job” implementate pentru familiarizarea cu noile proceduri și pregătirea pentru momentul operaționalizării
r3.3 – Conferințe organizate
r3.4 – Studiu de bune practici elaborat în domeniul eGuvernării.

R4 – Informare și Publicitate (campanie de informare și promovare a proiectului).

Indicatori din proiect:

Propuneri de politici publice – 1
Studii, analize, evaluări – 5
Raport cu privire la propunerea unor noi cadre instituționale, organizaționale, legislative, informaționale și de formare a resurselor umane din administrația publică – 1
Act de înființare și proceduri de lucru pentru Comitetul Director – 1
Participanți vizite de lucru (2 vizite) în state cu experiență în domeniul eGuvernării – 50
Plan de lucru pentru adoptarea noului cadru legislativ – 1
Catalog soluții IT pentru eGuvernare – 1000
Document “eRomânia” – o politică publică în domeniul eGuvernării – 1
Document final de politică publică – 1

Set de standarde – 1
Manual de proceduri pentru tratarea unitară a evenimentelor de viață – 1000
Raport de implementare a ghidurilor, procedurilor, standardelor propuse – 1

Capacitate crescută a MCSI și a structurilor care implementează eGuvernarea
Participanți la formarea pe tematica eGuvernării – 120
Personal din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de participant la formarea în domeniul eGuvernării – 80
Personal din echipa de management care participa la conf. sau cursuri europene în domeniul eGov, (maxim 1 curs și 1 conf.) – 10
Personal din echipa de management care a fost certificat la încetarea calității de participant la formarea în domeniul eGuvernării – 7
Ghid de asistență ”on the job” elaborat – 1000
Participanți la sesiunile de asistență on the job – 350
Personalul care a fost certificat la încetarea calității de participant la sesiunile de asistență on the job – 250
Conferințe naționale cu participare internațională, organizate – 3
Ghiduri și broșuri elaborate în care să fie prezentate exemplele de bună practică – 2000

Livrabile:

Raportul de analiza al actelor normative

Livrabil A3 – Analiza cadrului operaţional, procedural şi informaţional (infrastructura IT) care susţine serviciile publice electronice, în absamblu

Livrabil A7 – Raport cu privire la propunerea unor noi cadre instituţionale, organizaţionale, legislative, informaţionale şi de formare a resurselor umane din administraţia publică

Livrabil A10 – Elaborarea unui cadru legislativ unitar pentru implementarea şi gestionarea serviciilor de e-guvernare

Livrabil A14 – Manual de proceduri pentru tratarea unitară a evenimentelor de viaţă

Livrabil A15 – „Raport de implementare a ghidurilor, procedurilor şi standardelor propuse” şi fluxuri

Studiu cu privire la clarificarea rolurilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor la nivelul administraţiei publice din domeniul sistemului informaţional asociat evenimentelor de viaţă

Studiu al situaţiei existente în e-guvernare – din perspectiva evenimentelor de viaţă

Raport de analiză a necesităţilor de dezvoltare din punct de vedere legislativ, operaţional, procedural, informaţional şi al capacităţii umane

[ultimate_info_table color_scheme=”custom”]

CENTRALIZATOR CONTRACTE ACHIZITII

 

Nr.

crt

Nr. / data contract Obiectul contractului Data inceput/sfarsit Prestator Valoare contract  lei cu TVA
1 Contract de furnizare nr. 108/25.07.2016 Furnizare și instalare corpuri de mobilier de birou 25.07.2016 – 30.09.2016 SC SILVAROM SA 14.508 lei
2 Contract de furnizare 126/29.09.2016 Achiziționarea următoarelor  echipamente IT: Laptop;  Multifuncțional color A3 de volum ; Videoproiector Full HD ; Cameră foto 29.09.2016 – 30.11.2016 SC AMERILEX SRL 94.011, 6 lei
3 Contract de prestari servicii nr. 164/02.11.2017 Servicii de abonare a MCSI la o bază de date de renume din domeniul IT internațional  02.11.2017 – 03.04.2019 SC E- INFORMATION SRL 42.483 lei
4 Contract de servicii nr. 6/07.02.2018 Servicii de consultanță studii, analize, evaluări și formare în domeniul e-guvernare pentru implementarea proiectului „Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare” 07.02.2018 – 03.04.2020 SC ERNST & YOUNG SRL 10.704.653,37 lei
           
           
[/ultimate_info_table]