RO - NET

Proiectul RO-NET vizează construirea unei infrastructuri  naţionale de broadband în zonele defavorizate din România (așa-numitele “zone albe”), prin utilizarea fondurilor structurale europene. Rețelele sunt construite acolo unde comunicațiile electronice în bandă largă nu sunt disponibile și nu există planuri de dezvoltare de către investitorii privați pentru următorii trei ani (783 localități). Aceste rețele construite în cadrul proiectului urmează să fie completate de bucle de acces locale, realizate de către operatorii privați interesați.

Perioada de implementare: 23 decembrie 2014 – august 2018

Valoarea totală:

Valoarea totală (inclusiv TVA)  = 377.838 mii lei (Faza I)

Valoarea totală (inclusiv TVA)         = 294.753 mii lei (Faza II)

Contribuție din fondurile europene nerambursabile  = 82,7% din cheltuielile eligibile

Notă: Doar TVA-ul este cheltuială neeligibilă, toate celelalte cheltuieli fiind considerate eligibile.

RO- NET este un proiect strategic, cu o infrastructură realizată la cele mai înalte standarde. Este primul și singurul proiect din România DBO  (Design, Build and Operate).

La finalul proiectului, aproximativ 200 000 de gospodării și peste 8 000 de instituții publice și firme private vor avea acces la rețele de generație nouă.

Obiectivele specifice:

 1. Reducerea „decalajului digital” dintre zonele care au acces la serviciile de bandă largă, precum şi cele care nu au;
 2. Gestionarea lipsei de infrastructura de bandă largă în zonele de eşec ale pieţei din cele 783 de localități vizate prin proiect;
 3. Furnizarea de infrastructură de bandă largă necesară pentru a promova creşterea economică şi crearea de locuri de muncă în localitățile vizate prin proiect;
 4. Crearea condiţiilor necesare pentru a stimula o funcţionare corectă a pieţei pentru serviciile de bandă largă bazată pe furnizarea de infrastructură cu acces liber în „zonele albe” vizate prin proiect.
PROIECTUL eCOM

Proiectul vizează stimularea dezvoltării eficiente și sigure a sistemului de comerţ electronic prin îmbunătățirea capacitații administrative a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale responsabil cu coordonarea și îndeplinirea liniilor strategice de dezvoltare a comerțului electronic prevăzute în Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.

Perioada de implementare: 4 aprilie 2016 – 4 februarie 2018

Valoarea totală: 4.437.718,50 lei (3.729.103,61 lei contribuție UE + 708.614,89 lei bugetul de stat)

Obiectiv tematic: Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC.

Obiective specifice:

 1. Creșterea calității reglementărilor în domeniul comerțului electronic prin realizarea unei analize pertinente a cadrului normativ existent și formularea unor propuneri de îmbunătățire a acestuia
 2. Îmbunătățirea mecanismelor de coordonare și colaborare ale Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională în vederea implementării eficiente și eficace a liniilor de acțiune în domeniul comerțului electronic prevăzute în Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.

Rezultate așteptate:

 1. Propunere de politică publică elaborată în domeniul e-comerț în parteneriat instituţiile care reglementează acest domeniu
 • Analiza exhaustivă a cadrului normativ actual din domeniul comerţului electronic național;
 • Analiză de impact cu privire la necesitatea creării/desemnării a unei autorități de certificarea a magazinelor on-line;
 • Evaluarea ex-ante a propunerii de politica publică;
 1. Plan de acțiuni până în 2020 realizat, în domeniul comerțului electronic conform metodologiei comune de planificare strategică, în domeniul comerțului electronic
 2. Crearea a două mecanisme, unul de coordonare intre MCSI și instituțiile implicate în e-comerț precum și un al doilea respectiv a unui mecanism de cooperare cu părțile interesate
 3. Cunoştinţe şi abilităţi îmbunătăţite ale reprezentanţilor administraţiei publice cu atribuţii în domeniul e-comerţului.

Adresa de contact: ecommerce@comunicatii.gov.ro.

 

plan de actiuni 24.01.2019
Politica publica 24.01.2019

PROIECTUL eGOV

Ministerul Comunicațiilor și Societăţii Informaționale, în calitate de lider de parteneriat și beneficiar, implementează în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului (SGG) proiectul Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV), cod SIPOCA 20.

Valoarea proiectului: 19.216.950,25 lei cu TVA, din care 16.139.137,14 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) “Competența face diferența!” și cofinanțare proprie de la bugetul de stat, în valoare de 3.077.813,11 lei cu TVA.

Scopul proiectului: Dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităților publice în vederea dezvoltării instrumentelor de e–guvernare pentru cetățeni și mediul de afaceri precum și asigurarea viziunii și a direcțiilor de acțiune din domeniul eGuvernării.

Obiectivul tematic: Îmbunătățirea accesului, utilizării și creșterea calității TIC;

Obiectivele specifice:

 1. a) reducerea fragmentării şi gruparea serviciilor publice electronice sub forma conceptului de evenimente de viaţă, conform obiectivelor stabilite în Agenda Digitală pentru România;
  b) asigurarea cadrului legislativ, instituţional, procedural şi operaţional pentru utilizarea instrumentelor de eGuvernare.

Durata de implemetare a proiectului este de 48 luni, începând cu data de 4 aprilie 2016.

Rezultate așteptate:

 1. Propunere de politică publică elaborată în domeniul eGuvernării în parteneriat cu cât mai mulți actori implicați
  • Analiza actelor normative și a cadrului operațional, procedural și informațional privind domeniul e-guvernării în România
  • Raport cu privire la propunerea unor noi cadre instituționale, organizaționale, legislative, informaționale și de formare a resurselor umane din administrația publică
  • Elaborarea cadrului legislativ unitar pentru implementarea și gestionarea serviciilor de eGuvernare, ce va include rolurile, responsabilitățile, normele metodologice și de organizare a instituțiilor implicate
  • Catalog Național al Soluțiilor IT pentru eGuvernare
  • Evaluarea ex-ante a propunerii de politică publică şi analiză de impact bugetar.
 1. Set de standarde procedurale minime, elaborat pentru furnizarea serviciilor publice în format electronic
 • Manual de proceduri și metode de lucru pentru evenimentele de viață identificate
 • Raport de implementare a ghidurilor, procedurilor, standardelor propuse
 1. Capacitate crescută a MCSI și a structurilor care implementează eGuvernarea în ceea ce privește exercitarea corespunzătoare a competențelor ce le revin în domeniul eGuvernare
 • Sesiuni de formare desfășurate
 • Sesiuni de asistență „on the job” implementate pentru familiarizarea cu noile proceduri și pregătirea pentru momentul operaționalizării
 • Conferințe organizate
 • Studiu de bune practici elaborat în domeniul eGuvernării.
 1. Informare și Publicitate (campanie de informare și promovare a proiectului).

Livrabile:

Raportul de analiza al actelor normative

Livrabil A3

Studiu cu privire la clarificarea rolurilor

Studiu al situaţiei existente în e-guvernare

Raport de analiză a necesităţilor de dezvoltare

PROIECT “Sprijin pentru identificarea, gestionarea şi implementarea proiectelor MCSI finanţate în cadrul axei 2 POC 2014-2020”

Scopul proiectului: Asigurarea sprijinului necesar Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaţionale în realizarea obiectivelor Strategiei Agenda Digitală pentru România 2020

Valoarea proiectului: 11.526.885,60 lei cu TVA, din care 9.762.695,76 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020, și 1.764.189,84 lei reprezintă cofinanțare proprie de la bugetul de stat

Obiectivul specific: constă în crearea unei echipe de profesionişti la nivelul MCSI care să asigure dezvoltarea și implementarea portofoliului de proiecte finanțat din POC, precum și asigurarea managementului strategic a măsurilor care vizează îndeplinirea condiționalităților ex-ante aferente (Elaborarea modelului de arhitectură guvernamentală integrată IT și a cadrului național de interoperabilitate, ca premisă pentru modernizarea serviciilor legate de evenimentele de viață identificate în Strategia pentru Agenda Digitală pentru România 2014-2020, dezvoltarea cadrului orizontal de dezvoltare al e-guvernării şi a capacității administrative şi legislative pentru definirea standardelor comune și pentru promovarea accesului deschis al cetățenilor și mediului de afaceri la servicii electronice dezvoltate precum și stimularea dezvoltării eficiente și sigure a sistemului de comerţ electronic, pentru cetățeni și mediul de afaceri, prin îmbunătățirea capacitații administrative a ministerului de resort responsabil cu coordonarea și îndeplinirea liniilor strategice de dezvoltare a comerțului electronic menționate în SNADR, care se subsumează obiectivelor Strategiei Agenda Digitală pentru România 2020.

Necesitatea proiectului este generată de acțiunile stabilite prin Strategia Națională Agenda Digitală pentru România 2020, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaţionale, în calitate de coordonator al domeniilor comunicațiilor electronice, tehnologiei informației și al societății informaționale, revenindu-i responsabilitatea pentru următoarele domenii de acțiune:

– e-Guvernare, interoperabilitate, securitate cibernetică, cloud computing, open data, big data și media sociale;
– TIC în educație, sănătate, cultură și e-Incluziune, definirea cadrului de interoperabilitate, optimizarea utilizării TIC în cadrul operațiunilor administrației centrale și locale (MCSI deține rol de instituție suport pentru celelalte ministere de linie);
– e-Comerț, cercetare-dezvoltare și inovare în TIC;
– infrastructura de comunicații de bandă largă și servicii digitale.

Durata de implemetare: 36 luni, începând cu data de 20 mai 2016.