Anunț competiție cercetare-dezvoltare 2018-2020

– publicat 27.04.2018 –

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) lansează competiţia pentru atribuirea proiectelor prevăzute în Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al MCSI pe anii 2018-2020, programul „Agenda Digitală pentru România – secțiunea Servicii Electronice 2018-2020”.

Documentaţia de participare la competiţie este conform HG 1266/2004 și Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4729/2004.

Potenţialii contractori sunt rugaţi ca, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, să trimită către MCSI o scrisoare de exprimare a interesului de a participa la competiţie, cu precizarea secțiunii de interes, respectiv „Servicii Electronice 2018 – 2020”.

Pentru detalii procedurale, vă invităm să parcurgeți conținutul de mai jos. Informații suplimentare pot fi obţinute la telefon  021/311.41.15 şi/sau la adresa de e-mail: alexandra.sindie@comunicatii.gov.ro (Dna Alexandra Sindie – consilier principal) .


– publicat 07.03.2018 –

Ministerul Comunicațiilor și  Societății Informaționale (MCSI) lansează competiţia pentru atribuirea proiectelor prevăzute în Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al MCSI pe anii 2018-2020, programul „Agenda Digitală pentru România-secțiunea Broadband și Infrastructură de servicii electronice ” .

Documentaţia de participare la competiţie  este conform HG 1266/2004 și Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 4729/2004 și se poate consulta pe  www.comunicatii.gov.ro.

Potenţialii contractori sunt rugaţi ca, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestui anunţ, să trimită către MCSI o scrisoare de exprimare a interesului de a participa la competiţie, cu precizarea secțiunii de interes  respectiv„Broadband și Infrastructură de servicii electronice”.

Pentru detalii procedurale, vă invităm să parcurgeți conținutul de mai jos. Informații suplimentare pot fi obţinute la telefon 021/311.41.25 şi/sau la adresa de e-mail valentin.bugariu@comunicatii.gov.ro (dl Valentin Bugariu – consilier superior). 1. Cadrul general al Planului sectorial de cercetare-dezvoltare 2018-2020

1.1.  Competiţia pentru atribuirea realizării unui proiect din Planul sectorial de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Comunicaţii al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) pe anii 2018-2020 se desfăşoară în conformitate cu „Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare”, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 1.266/13.08.2004 [1].          

1.2. În tot ceea ce urmează, prin „autoritate contractantă” se înţelege Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI).

1.3.   Documentele legislative la care se fac referiri în prezenta documentaţie  sunt următoarele:

[1]        Hotărârea Guvernului României nr. 1266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare. Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 776/25.08.2004.          

[2]        Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4.729/2004 pentru aprobarea modelului termenilor de referinţă şi modelului contractului de finanţare pentru proiecte din Planul sectorial. Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 181/02.03.2005.

________         

 1. Modul de desfăşurare a competiţiei

2.1.  Conform prevederilor din [1] referitoare la atribuirea contractelor de finanţare în sistem competiţional, atribuirea realizării unui proiect din Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al MCSI pe anii 2018-2020, programul„”Agenda Digitală pentru România-secțiunea Broadband și Infrastructură de servicii electronice”,  se face prin procedura de licitaţie restrânsă. Procedura menţionată se desfăşoară în două etape distincte. În prima etapă, autoritatea contractantă selectează dintre cei care au trimis expresii de interes un număr de potenţiali contractori cărora le trimite invitaţia de a participa cu oferte la competiţie. Cea de-a doua etapă constă în evaluarea ofertelor primite, comunicarea rezultatelor competiţiei şi contractarea proiectului cu ofertantul care a câştigat competiţia.

2.2.  Autoritatea contractantă declanşează procedura de licitaţie restrânsă prin elaborarea şi difuzarea unui anunţ public privind intenţia de a lansa competiţia. Anunţul public cuprinde, printre altele, solicitarea de exprimare a interesului potenţialilor contractori de a participa la competiţie. Exprimarea interesului trebuie transmisă în scris autorităţii contractante în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

2.3.  După expirarea termenului specificat la punctul 2.2, autoritatea contractantă trece la desfăşurarea procedurii de selecţie a expresiilor de interes primite. Procedura se desfăşoară pe baza datelor existente în Registrul Central al Potenţialilor Contractori (RPC) gestionat de  Ministerul Cercetarii și Inovării). Condiţiile de înscriere şi toate celelalte informaţii referitoare la RPC pot fi accesate la adresa http://rpc.ancs.ro/.

În cazul în care numărul expresiilor de interes primite este insuficient, autoritatea contractantă urmează o procedură definită cu claritate în [1], care permite continuarea competiţiei în toate situaţiile posibile, cu excepţia aceleia în care nu se primeşte nici măcar o singură expresie de interes.

2.4. După încheierea procedurii descrise la punctul 2.3, autoritatea contractantă transmite fiecăruia din potenţialii contractori selectaţi invitaţia de a prezenta oferta, cu indicarea precisă a conţinutului acesteia, a modalităţii, locului, datei şi orei limită de depunere.

2.5.  Oferta trebuie să corespundă obiectului proiectului, condiţiilor de finanţare şi modului de elaborare şi prezentare specificat în detaliu în Termenii de referinţă (v. Capitolul 3). Fiecare potenţial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect.

2.6.  După expirarea termenului stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă coordonează procesul de evaluare a ofertelor, astfel ca, în termen de 7 zile calendaristice, rezultatul acestui proces să poată fi comunicat participanţilor la competiţie.

Autoritatea contractantă numeşte în acest scop o comisie de evaluare a ofertelor din punctul de vedere tehnic, financiar şi în ansamblu. Autoritatea contractantă aprobă totodată regulamentul de funcţionare a comisiei.

2.7.  Comunicarea în scris a rezultatelor competiţiei cuprinde numai calitatea de „câştigător” sau „necâştigător” a participantului respectiv, precum şi invitaţia pentru ridicarea întregului material al ofertei depuse, care se înapoiază ofertantului „necâştigător”.

2.8.  Autoritatea contractantă încheie cu ofertantul „câştigător”, în calitate de contractor, un contract de finanţare după modelul prezentat în Capitolul 4 al prezentei documentaţii.

________

 1. Modelul termenilor de referinţă

 3.1.  Autoritatea contractantă va elabora pentru fiecare proiect din Planul sectorial de cercetare-dezvoltare pe anii 2018-2020, programul „Societatea Informațională” , termeni de referinţă după modelul prezentat în Anexa I din [2].

 ________         

 1. Modelul contractului de finanţare

 4.1.  Autoritatea contractantă va încheia cu ofertantul declarat „câştigător”, în calitate de contractor, un „Contract de finanţare pentru proiecte din Planul sectorial” după modelul prezentat Anexa II din [2].

________       

 1. Punctele de contact           

Punctele de contact ale autorităţii contractante sunt următoarele:

 • Denumirea oficială: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Adresa poştală: Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5, cod 050706
 • Internet:                        www.comunicatii.gov.ro
 • E-mail:                         office@comunicatii.gov.ro
 • Tel:                              +40 21 4001190
 • Fax:                              +40 21 3114131

Persoana de contact pentru programul „Programul „Agenda Digitală pentru România-secțiunea Broadband și Infrastructură de servicii electronicee”: Dl Valentin Bugariu – consilier superior – telefon 021/311.41.25, e-mail valentin.bugariu@comunicatii.gov.ro.