gears-535511_960_720

Planul Strategic 2015 – 2016 al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

versiunea 14 ianuarie 2016 (.pdf)


Bilanț de mandat,

ministrul Marius Bostan (nov 2015 – iulie 2016)

Stadiul implementării inițiativelor strategice MCSI 2016

(ultima actualizare: 05.05.2016)

pentru vizualizare stadiu: click pe obiectivele strategice de mai jos.

Obiectiv strategic A. Iniţierea proiectelor din Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR)

K-01 Realizarea manualului de Monitorizare și Evaluare a SNADR.
Stadiu la 05.05.2016: FINALIZAT (decembrie 2015)

*consultă aici „Manualul de Monitorizare şi Evaluare a Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020”, Banca Mondială, versiunea Ianuarie 2016, publicată la 29.01.2016 (.pdf)


K-02 Studiu privind modelele operaționale necesare demarării proiectelor pentru realizarea rețelelor de comunicații în bandă largă de nouă generație.
Stadiu la 05.05.2016: FINALIZAT (decembrie 2015)


K-03 Inițierea și implementarea primei etape a proiectului pentru stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (proiect multianual 2016 – 2019).
Termen finalizare: Oct/2016

Stadiu la 05.05.2016: s-a semnat contractul de finanțare cu AM POCA. A fost depusă fișa 98 catre MFP în vederea suplimentării bugetului MCSI la titlul 58. S-a depus la AM POCA planul de acțiune pentru implementarea proiectului. A fost demarată activitatea privind managementul proiectului.


K-04 Continuarea proiectelor de cercetare finanțate din Planul Sectorial de cercetare-dezvoltare al MCSI (proiecte multianuale 2015 – 2017).
Termen finalizare: Oct/2016

Stadiu la 05.05.2016: publicarea pe site-ul MCSI a celor 10 studii realizate în cadrul contractelor. Au fost semnate actele adiționale pentru anul de finanțare 2016.


K-05 Inițierea proiectelor majore aferente SNADR, privind evenimentele de viață ale persoanelor.
Termen finalizare: Oct/2016

Stadiu la 05.05.2016: au fost identificate de către MCSI proiectele majore aferente SNADR 2020:
– ONRC- interoperabilitate
– MAI-SIIEASC (MAI va fi lider de proiect și MCSI partener)
– MAI  – Hub servicii (este în proiectare)
– MS: interoperabiliatate, Telemedicina și ATI
– MECS: platforma de educație națională și catalogul național
– MMFPSPV: PAPI
– MAE: portal interinstituțional privind tratatele, e-pasaport, vize și ghiduri de călătorii

A fost elaborat draftul de protocol de colaborare cu INS în vederea colectării datelor necesare monitorizării SNADR.

În vederea monitorizării indicatorilor SNADR, consultanții Băncii Mondiale au recomandat și realizarea unui sistem de monitorizare. Draftul specificațiilor tehnice pentru sistem a fost elaborat intern de către MCSI, respectiv revizuit de către experți ICI la data de 31 martie 2016. Experții au demarat activitatea de dezvoltare. Testările sistemului sunt planificate pentru lunile iunie-iulie 2016, iar cel târziu în luna septembrie sistemul va fi pus în aplicare. Au fost desemnate persoanele care vor fi responsabile de monitorizarea si evaluarea SNADR, care vor beneficia de un training pe acest subiect.


K-06 Îmbunătățirea normelor, procedurilor și mecanismelor necesare MCSI în vederea continuării dezvoltării comerțului electronic (proiect multianual 2016 – 2018).
Termen finalizare: Oct/2016

Stadiu la 05.05.2016: s-a semnat contractul de finanțare cu AM POCA. A fost depusă fișa 98 către MFP în vederea suplimentării bugetului MCSI la titlul 58. S-a depus la AM POCA planul de acțiune pentru implementarea proiectului. A fost demarată activitatea privind managementul proiectului.

Obiectiv strategic B. Întărirea Guvernanţei Corporative la CN Poşta Română SA, SN Radiocomunicatii SA şi Telekom Romania Communications SA. Susţinerea proceselor de privatizare potențială după identificarea celor mai bune opţiuni.

K-07 Implementarea guvernanței corporative la SN Radiocomunicații SA.
Termen finalizare: Sep/2016

Stadiu la 05.05.2016: Întărirea guvernanței corporative la SNR, numirea de noi membrii CA cf. OUG109, declanșarea procedurii de selecție, 7+2 membri CA neexecutivi + 1 director general executiv. Pregătirea documentației de achiziție: referat, caiet de sarcini, formulare, nota justificativă. Elaborarea PO (realizată) nr.83 privind activitatea MCSI de reprezentare a intereselor statului roman ca acționar.


K-08 Întărirea guvernanței corporative, conform celor mai bune practici internaționale la CN Poșta Română.
Termen finalizare: Oct/2016

Stadiu la 05.05.2016: Întărirea guvernanței corporative la CNPR, conform celor mai bune practici. Planul de management 2015-2019 a fost aprobat de CA și AGA. Comitetul operațional BERD a aprobat de principiu creditul de 46 mil EURO. BERD a trimis scrisoarea de mandat. Au fost demarate procedurile de aprobare internă a Scrisorii de mandat. Elaborarea PO nr.83 privind activitatea MCSI de reprezentare a intereselor statului roman ca acționar.


K-09 Întărirea guvernanței corporative și identificarea celor mai bune opțiuni de privatizare pentru Telekom Romania Communications SA.
Termen finalizare: Iun/2016

Stadiu la 05.05.2016: Întărirea guvernanței corporative la TKR.  Numirea a trei noi membri CA, în baza pregătirii și experienței relevante în telecom. Întâlniri periodice cu CEO TKR, membrii CA, OTE și Consultantul de privatizare. Elaborarea PO nr.83 privind activitatea MCSI de reprezentare a intereselor statului roman ca acționar.

Obiectiv strategic C. Dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de nouă generație

K-10 Ro-NET: Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale.
Termen finalizare: Oct/2016

Stadiu la 05.05.2016:

Localități finalizate și achitate (fazare) 99/724;
Localități finalizate (pregătite pentru recepție) 13/625;
Localități aflate in fază de execuție cu OIL emis 194/612;
Proiecte tehnice de revizuit (la solicitarea UAT) 103/625;
Proiecte tehnice revizuite aprobate MCSI 33/103;
Autorizații de construire obținute 416/724;
Documentații complete depuse pt. autorizare 143/308;
Autorizații blocate de avize 165/308;
CNADNR – zona de siguranță
ENEL Dobrogea – aviz amplasament/ATR/Studii coexistență
ELECTRICA Muntenia Nord
ELECTRICA Transilvania SUD/NORD
CEZ/EON – Studii coexistență
MEI – Aviz general amplasament școală/grădinițe

Stadiul fizic de implementare
Km de rețea Ro-NET, Rețea pe suport nou–1006,064 Km, Aerian–937,417 Km, Subteran–61,641Km
Pe zid – 7,006 Km, Stâlpi noi 9887 -buc, Tubulatură 20678 -ml, Piloni radio 0 -buc, Cabinete PABL 156 -buc, Cabinete PI 7 -buc

Locații finalizate în care se vor instala WI-FI (finalizare 28.04.2016)
Bogești, Măscurei, Pogana, Tomești, Toate Jud. Vaslui UAT POGANA

Obiectiv strategic D. Susținerea Agenției Agenda Digitală pentru România în eficientizarea serviciilor de eGuvernare.

K-11 Finalizarea implementării proiectului SICAP – Sistem Informatic Colaborativ pentru Achiziții Publice.
Termen finalizare: Iul/2016

Stadiu la 05.05.2016: Proiectul este în derulare. Se așteaptă de la MFE-AM/OIPSI informațiile privind finalizarea fazării pe noul exercițiu financiar 2014-2020.


K-12 Îmbunătățirea www.ghiseul.ro – Sistemul Național Electronic de Plată a taxelor și impozitelor cu cardul bancar (SNEP) – extinderea funcționalităților prin diversificarea modalităților de plată și creșterea numărului de utilizatori.
Termen finalizare: Iul/2016

Stadiu la 05.05.2016: A fost implementată facilitatea privind eliberearea credențialelor online, pe baza cardurilor bancare emise în România. Se lucrează la obținerea credențialelor pe baza cardurilor emise de bănci din afara României.
Se lucrează la implementarea facilității de plată prin mobile wallet.
A crescut numărul utilizatorilor ghiseul.ro cu 37%.
A crescut numărul tranzacțiilor cu 41%.

Obiectiv strategic E. Eficientizarea achizițiilor publice de sisteme și echipamente IT la nivel guvernamental.

K-13 Analiza achizițiilor de sisteme și echipamente IT la nivelul administrației publice centrale realizate în ultimii 5 ani.
Termen finalizare: Iun/2016

Stadiu la 05.05.2016: Colectarea informațiilor prin GLIT. Analiza rapoartelor primite și inițierea analizei comparative cu lista de achiziții extrasă din SEAP.


K-14 Identificarea redundanțelor și sprijinirea utilizării eficiente a resurselor IT la nivelul administrației publice centrale.
Termen finalizare: Aug/2016

Stadiu la 05.05.2016: Inițiere analiză legislativă privind serviciile publice online și infrastructurile cibernetice. Identificarea criteriilor de evaluare.


K-15 Identificarea soluțiilor pentru optimizarea activității Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională.
Termen finalizare: Sep/2016

Stadiu la 05.05.2016: În cadrul fiecărei ședințe CTE au fost discutate propunerile membrilor CTE în vederea îmbunătățirii activității CTE (actualizare HG 941/2013). Toate propunerile transmise privind modificarea, respectiv îmbunătățirea CTE vor fi analizate și considerate în elaborarea draftului de modificare a HG 941/2013.

Obiectiv strategic F. Realizarea cadrului național de interoperabilitate, coordonat cu UE, pentru eficientizarea activităţilor publice în sensul oferirii de servicii digitale cetăţenilor.

K-16 Realizarea proiectului de definire a unității de gestiune a Government Enterprise Architecture, ca instrument de dezvoltare şi gestiune a arhitecturii şi serviciilor publice electronice în administraţia publică centrală şi locală.
Termen finalizare: Iun/2016


K-17 Elaborarea modelului de Government Enterprise Architecture şi a cadrului naţional de interoperabilitate.
Termen finalizare: Sep/2016

Stadiu la 05.05.2016:

În perioada 23 februarie – 4 martie 2016 au avut loc interviuri cu principalii actori (31 instituții publice) și întâlniri cu reprezentanți din industrira privată SUA din România.
În luna aprilie consultanții au livrat Raportul privind stadiul actual (AS-IS) al arhitecturii TIC guvernamentale (Government Enterprise Architecture) și cadrul de interoperabilitate din România (constatări, analize și concluzii). Au fost colectate chestionarele completate de către reprezentanții nominalizați din ministere și agenții.
În luna aprilie, în cadrul celei de-a doua misiuni a consultanților USTDA, au fost prezentate primele rezultate ale analizei situației curente și s-au organizat întâlniri cu toate părțile interesate pentru feedback asupra livrabilului. Livrabilul este în curs de revizuire.
În perioada imediat următoare, consultanții vor livra Raportul cu privire la standardele și specificațiile pentru RGEAIF (Romanian Government Enterprise Architecture Interoperablity Framework) , în urma feedback-ului de la MCSI și celelalte părți interesate.

Obiectiv strategic G. Îmbunătățirea climatului de Securitate Cibernetică.

K-18 Creșterea capacității de investigare a incidentelor de Securitate Cibernetică.
Termen finalizare: Oct/2016

Stadiu la 05.05.2016:

Documentația de proiect, inclusiv privind justificarea necesității și oportunității, este completă și finalizată.
Avizul pozitiv al CTE conform HG 941/2013 a fost obținut în 20.04.2016
Proiectul a fost înaintat spre CTE-ul MCSI pentru aviz și obținerea acordulului ordonatorului principal conform Legii 500. Ulterior primirii acordului, va fi demarată procedura de licitație deschisă.
Elaborare proiect si inaintare spre analiza CTE.


K-19 Centrul de inovare în securitate cibernetică. 
Termen finalizare: Oct/2016

Stadiu la 05.05.2016:

În prezent sunt recepționate și conforme din punct de vedere calitativ și cantitativ livrabilele aferente task-urilor 1-7. Factura aferentă task-urilor a fost semnată și trimisă către Fidelis și USTDA în 25.04.2016
În 04.05.2016 a fost acceptat livrabilul 9 și în prezent contractorul lucrează la definitivarea ultimelor livrabile (8 și 10) în vederea acceptanței. Termenul estimat este 7 mai ac.


K-20 Dezvoltarea la nivelul structurilor guvernului în teritoriu a Sistemului Național de Protecție a Infrastructurilor IT&C de Interes Național împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic.
Termen finalizare: Oct/2016

Stadiu la 05.05.2016:

Documentația privind justificarea necesității și oportunității este completă și finalizată.
Urmează semnarea acordurilor de parteneriat privind elaborarea și implementarea proiectului. Acordurile au fost trimise către MCSI, MAI și SRI pentru completări și observații. Doar reprezentanții MAI au trimis completări.
În cursul săptămânii 9 – 13.05 se vor opera modificările sugerate de parteneri și se vor transmite acordurile spre semnare. Ulterior, echipa de proiect formată va identifica grupul țintă (prefecturie beneficiare și/sau alte instituții) și va elabora documentația de proiect.
Demararea elaborarii proiectului prin infiinatrea consortiului de implementare CERT-RO, MCSI, MAI si SRI.

Obiectiv strategic P-1. Identificarea problemelor în realizarea atribuțiilor MCSI și a instituțiilor aflate în coordonare/ subordine și evaluarea performanțelor profesionale.

K-61 Elaborarea declarațiilor de misiune pentru demnitari și conducătorii structurilor din cadrul și din coordonarea/subordinea MCSI.
Termen finalizare: Feb/2016

Stadiu la 05.05.2016: FINALIZAT


K-62 Evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților (funcționari publici/personal contractual) și stabilirea obiectivelor de realizat în anul 2016.
Termen finalizare: Ian/2016

Stadiu la 05.05.2016: FINALIZAT


K-63 Identificare problematică, cauze și soluții la nivelul MCSI și a instituțiilor aflate în coordonare/subordine.
Termen finalizare: Feb/2016

Stadiu la 05.05.2016: FINALIZAT

Obiectiv strategic P-2. Creșterea capacității MCSI de gestionare a portofoliului de proiecte din SNADR.

K-64 Inițierea și implementarea primei etape a proiectului pentru gestionarea integrată a portofoliului de proiecte din SNADR (proiect multianual 2016 – 2019).
Termen finalizare: Oct/2016

Stadiu la 05.05.2016: Proiectul a fost acceptat spre finanțare . A fost depusă fișa 98 către MFP în vederea suplimentării bugetului MCSI la titlu 58.

Obiectiv strategic P-3. Maximizarea absorbției Fondurilor Structurale (2007-2013) și a Fondurilor Europene Structurale și de investiții (2014-2020).

K-65 Monitorizarea continuă a proiectelor 2007-2013 pentru crearea condițiilor închiderii POSCCE.
Termen finalizare: Aug/2016

Stadiu la 05.05.2016: 

Sunt în prezent în monitorizare un număr de 1275 de proiecte, cu o valoare a finanțării UE aprobate la nivelul OIPSI de 1.498,8 mil lei (aproximativ 331 mil euro).

În prezent, activitatea de monitorizare are în vedere urmărirea utilizării proiectelor finanțate, astfel încât acestea să își păstreze caracterul funcțional și să fie în uz. Proiectele sunt monitorizate atât prin rapoartele de durabilitate depuse de beneficiar cât și remote prin aplicația Team-Viewer.

Începand cu luna mai 2016 va fi lansată o campanie de monitorizare pe teren a proiectelor prioritizate în funcție de impactul financiar estimat și, după caz, problemele identificate anterior. (Nu există în acest moment buget alocat pentru susținerea activității OIPSI, întrucât Cererea de finanțare depusă la MFE-POAT nu a fost încă aprobată).

În perioada noiembrie 2015 – aprilie 2016 au fost verificate și aprobate un număr de 258 cereri (165 de cereri de rambursare, 32 cereri de plată şi 61 cereri de rambursare aferente cererilor de plată), cu o valoarea de aproximativ 131,39 mil. euro (din care FEDR = 108,54 mil. Euro) – ceea ce conduce la un grad de absorbție de 102,4% raportat la bunul de plată acordat de OIPSI și față suma alocată de 338 mil euro FEDR Axei prioritare III a POS CCE.


K-66 Identificarea de proiecte alternative care ar putea fi susținute prin fondurile CE alocate perioadei 2007-2013.
Termen finalizare: Aug/2016

Stadiu la 05.05.2016: 

MCSI-OIPSI a demarat acțiunea de identificare de proiecte care ar putea fi primi finanțare retroactivă din partea UE care s-a concretizat prin:
– aprobarea Memordumului nr. 5/814/8.02.2016
– transmiterea în data de 12.02.2016 către 46 de instituții publice solicitări pentru identificarea proiectelor din domeniul TIC realizate în perioada 2007-2015 având ca sursă de finanțare bugetul național sau alte surse de finanțare, alte decât cele europene.
– s-a identificat cu această ocazie un proiect aferent MENC care, datorită contentului de cercetare cu pondere mare față de componenta de IT&C ( aprox 29 mil euro ) a intrat în analiza OICD-AXA II POSCCE.

Cele 46 de instituții au fost identificate de către MCSI-OIPSI folosindu-se informațiile Sistemului Electronic de Achiziții Publice prin parcurgerea pașilor menționați în cuprinsul memorandumului. În urma adreselor transmise în data de 12.02.2016, din cele 46 de instituții identificate ca posibili beneficiarii ai proiectelor retrospective, la data de 20.04.2016, situația este următoarea:
– un număr de 27 de instituții publice și-au arătat dorința de a depune proiecte;
– un număr de 17 instituții publice au comunicat că nu au proiecte eligibile;
– o instituție publică nu a răspuns la adresa din 12.02.2016, iar MCSI prin OIPSI a transmis scrisori de revenire către acestea.
– o instituție va finanța achiziția identificată prin Axa Prioritară 2 a POS CCE.

Din cele 27 de instituții publice interesate în vederea depunerii de proiecte retrospective, 12 din acestea au depus dosare cu achiziții însumând 228,78 milioane lei. Acestea au fost deja verificate de OI PSI.
OIPSI a elaborat și transmis spre analiza AM modelul ghidului solicitantului pentru proiectele retrospective însoțit de cererea de finanțare în data de 24.03.2016 (până în prezent nu exista o aprobare/decizie a MFE asumată pe modul de finanțare/verificare a acestor proiecte).
S-au finalizat verificările tuturor procedurilor de achiziții publice depuse de beneficiari (inclusiv din perspectiva verificării conflictului de interese/indiciilor de fraudă).
Celelalte 15 instituții publice sunt încă în faza de pregătire a documentelor în vederea transmiterii acestora aspre analiza OIPSI. Printre instituțiile care ar urma să depună dosare cu achizițiile pentru proiectele din domeniu IT deja implementate se află Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a căror valoare totală ar putea ajunge la peste 32 milioane de euro.


K-67 Lansarea oportunităților de finanțare prin POC 2014 – 2020 pentru asigurarea condițiilor îndeplinirii criteriilor de performanță.
Termen finalizare: Oct/2016

Stadiu la 05.05.2016:

A fost întocmit Planul de Măsuri POC 2014-2020.
În 8 februarie a fost elaborat și transmis spre aprobarea AM modelul Ghidul Solicitantului Open Data și Big Data. Deși au fost nenumărate discuții comune pe marginea acestui Ghid, până la data de 04.04.2016 nu avem acordul AM asupra propunerii de ghid.
În 04.04.2016, ca urmare a solicitării doamnei ministru MFE a fost re-elaborat Ghidul Solicitantului Open și Big Data pentru a fi lansată întreaga acțiunea de eGuvernare – evenimente de viață, interoperabilitate, cloud computing, open data și big data, cu întreg bugetul alocat.
În 06.04.2016 a fost transmisă noua formă spre avizare – MCSI încă nu a primit feedback/din partea MFE la propunerea de Ghid.
A fost realansată consultarea publică până pe 15 mai 2016 pentru următoarele ghiduri:
– eSănătate
– eCultură
– eEducație

Ghidului Solicitantului pentru IMM-uri din cadrul clusterelor a fost deschis, perioada de depunere a proiectelor este 02.11.2015-01.02.2016. Ulterior, ca urmare a solicitărilor venite din piață, închiderea apelului se prelungește până la data de 29.02.2016. S-au depus un număr de 220 de proiecte cu o valoare de 516,32 mil lei (FEDR +BS), FEDR- 438,87 mil lei – care au urmat procesul de evaluare a criteriilor de transmitere, administrative și de eligibilitate, situația prezentându-se la data prezentei astfel:
–  30 proiecte respinse;
–  170 sunt clarificări
–  20 de proiecte sunt în evaluare.

Rezultatele preliminare au fost publicate pe pagina web a MCSI – OIPSI.
Ulterior, proiectele admise vor intra în evaluare tehnico-economică.
Finalizarea evaluării tehnice a proiectelor IMM-CLUSTERE și propunerea de finanțare a celor selectate se estimează a fi finalizată în prima jumatate a lunii iunie 2016.
Evaluarea se va face :
a) Cu specialisti din cadrul unitatilor aflate in coordonare/subordonare/MCSI
b) Cu expertiza externa de specialitate
Pt b ) Nu există în acest moment buget alocat pentru susținerea activității OIPSI (experți externi) întrucat Cererea de finanțare depusă la MFE-POAT nu a fost încă aprobată.
În funcție de rezultatele evaluării tehnice și a bugetului rămas disponibil (din cei 50 mil euro FEDR) , cu o supra contractare de aprox 20% a acestei sume există posibilitatea demarării unui nou apel destinat IMM-urilor.

A fost inițiată schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru microîntreprinderi si întreprinderi mici pentru realizarea de produse high tech”. Se așteaptă punct de vedere din partea celor interesați (au fost întâlniri cu Asociații ale Custerelor din România).

Obiectiv strategic U-1. Creșterea calității factorului resursă umană la nivelul MCSI, în vederea satisfacerii interesului general prin furnizarea de servicii publice de calitate.

K-71 Identificarea nevoilor și întocmirea planului de formare profesională raportat la obiectivele de realizat ale MCSI.
Termen finalizare: Feb/2016

Stadiu la 05.05.2016: FINALIZAT


K-72 Optimizarea necesarului de personal/ acoperirea deficitului de resurse umane prin recrutare/ alte modalități prevăzute de lege.
Termen finalizare: Oct/2016

Stadiu la 05.05.2016: 

Concurs DGSI, 11 posturi scoase în data de 11.04.2016.
8 posturi vacante în cadrul Serviciului Juridic și SMRU, data probei scrise 20.04. 2016.
Toate concursurile s-au finalizat, în desfășurare aflându-se procedura de numire; au rămas 2 posturi neocupate la Juridic și 3 la Resurse Umane.
În data de 04.03 a avut loc un interviu cu manageri publici. A fost selectat și și-a manifestat interesul un singur candidat care însă a primit aviz negativ de la ANFP.


K-73 Dezvoltarea carierei angajaților din cadrul MCSI prin promovarea personalului în condițiile legii și dezvoltare profesională.
Termen finalizare: Oct/2016

Stadiu la 05.05.2016:  conform legii au loc concursuri de înaintare în grad semestrial și prin participare la cursuri de formare profesională.


K-74 Actualizarea fișelor de post coroborat cu obiectivele de realizat în anul 2016 la nivelul personalului de conducere și de execuție.
Termen finalizare: Mar/2016

Stadiu la 05.05.2016: Proces în lucru. Nefinalizat. Se așteaptă modificarea ROF.

Obiectiv strategic U-2. Creșterea nivelului general de cunoștințe IT&C în administrația publică.

K-75 Realizarea materialelor de pregătire pentru educația la distanță prin intermediul Internetului, privind securitatea cibernetică și riscuri curente.
Termen finalizare: Oct/2016

Stadiu la 05.05.2016: versiunea 1.1 a Ghidului de Securitate Cibernetică pentru funcționarii publici a fost diseminată către ministere, instituții subordonate și în coordonare, precum și angajaților acestora și publicată pe paginile 194.102.45.89 și www.cert.ro

Obiectiv strategic F-1. Asigurarea resurselor financiare necesare îndeplinirii obiectivelor strategice ale MCSI.

K-81 Asigurarea resurselor financiare aprobate conform Legii 339/2015, necesare îndeplinirii obiectivelor MCSI.
Termen finalizare: Oct/2016

Stadiu la 05.05.2016: Execuția bugetară a fost raportată la 30 aprilie 2016.


K-82 Asigurarea resurselor financiare din fonduri externe nerambursabile.
Termen finalizare: Oct/2016


K-83 Atragerea finanțării din alte surse (USTDA, fonduri extrabugetare și altele).
Termen finalizare: Oct/2016

Obiectiv strategic L-1. Asigurarea cadrului legislativ necesar pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale MCSI.

K-91 Asigurarea cadrului legislativ în vederea reducerii costurilor de realizare a rețelelor de comunicații în bandă largă.
Termen finalizare: Mar/2016

Stadiu la 05.05.2016: Proiectul de lege a fost aprobat de Guvern în ședința din data de 23.03.2016. În prezent, proeictul de lege a fost adoptat în plenul Senatului în data de 19.04.2016. A fost înaintat Camerei Deputaților pentru dezbateri.


K-92 Asigurarea cadrului legislativ pentru îmbunătățirea climatului de securitate cibernetică.
Termen finalizare: Mai/2016

Stadiu la 05.05.2016:

Avizat de MAE, SRI, SIE în data de 05.04.2016.
Avizat în 07.04.2016 de MAN, MAI și ORNISS a avizat în 12.04.2016.
În data de 18.04.2016 Ministerul Finanțelor Publice a comunicat observații.
MJ a formulat observații în data de 15.04.2016.
În data de 19.04.2016 MENCS a trimis adresa că nu au competenta sa avizeze proiectul.
Proiectul a fost depus în data de 20.04.2016 refăcut conform observațiilor la Ministerul Sănătății cu adresa nr. 1486/19.04.2016.
Avizat în 21.04.2016 de ME.
În data de 11.04.2016 ANSPDCPI a comunicat că nu au competența să avizeze.
CES a trimis aviz favorabil în data de 18.04.2016. BNR și ASF până la data de 22.04.2016 nu au exprimat un punct de vedere.
MDRAP a transmis observații în data de 22.04.2016.


K-93 Promovarea unui act normativ pentru revizuirea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.
Termen finalizare: Sep/2016

Stadiu la 05.05.2016: în curs de analiză și elaborare.


K-94 Ordonanță privind stabilirea tarifului de utilizare SEAP conform legislației privind achizițiile publice.
Termen finalizare: Ian/2016

Stadiu la 05.05.2016:  nu a fost aprobată în Ședinta de Guvern.


K-95 Ordonanță privind modificarea și completarea OUG nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și de a furniza servicii în România.
Termen finalizare: Ian/2016

Stadiu la 05.05.2016: 

Proiectul a fost postat pe site la data de 07.01.2016.
Proiectul a fost trimis pentru a fi avizat în data de 07.01.2016 la MDRAP, MFP.
În data de 07.01.2016 proiectul a fost depus în copie la MJ pentru observații și propuneri.
În data de 14.01.2016 MDRAP a transmis adresa că nu au competența să-l avizeze.
În data de 22.01.2016 proiectul a fost avizat de MFP.
În data de 22.01.2016 proiectul a fost depus la MJ pentru aviz. Proiectul a fost avizat favorabil de MJ în data de 25.01.2016.
Depus în data de 26.01.2016 la SGG pentru a fi inclus pe ordinea de zi. A fost aprobată în ședința de Guvern din 27.01.2016.
A fost publicată în Monitorul Oficial cu nr 65 din data de 28 ianuarie 2016. Ordonanța nr. 6 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea art. 28 alin. (41) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.


K-96 HG pentru modificarea și completarea HG nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea MCSI.
Termen finalizare: Feb/2016

Stadiu la 05.05.2016:

Proiectul a fost aprobat în Ședința de Guvern din data de 03.02.2016.
În data de 09.02.2016 a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 100 din data de 9 februarie 2016 Hotărârea de Guvern nr. 46/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.


K-97 Transpunerea Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare).
Termen finalizare: Apr/2016

Stadiu la 05.05.2016:

S-a procedat la analiza Directivei 2014/30/UE,
S-a procedat la elaborarea proiectului împreună cu experții ANCOM.
A fost definitivat proiectul și a fost elaborat tabelul de concordanță.
A fost postat pe site în data de 12.02.2016 pentru consultare publică.
Depus în data de 04.03.2016 la ANCOM, ANPC, MECRMA în vederea avizării.
Depus în data de 04.03.2016 la MAE, MFP, MJ pentru observații și propuneri.
Proiectul a fost avizat în data de 08.03.2016 de ANCOM.
Avizat în data de 11.03.2016 de ANPC.
MJ a comunicat observații în data de 18.03.2016.
În data de 04.04.2016 MFP a comunicat că nu au observații de formulat.
MAE a comunicat că sunt observații în data de 07.04.2016.
Proiectul a fost depus la MAE refăcut conform observațiilor MAE și MJ în data de 21.04.2016.
Proiectul a fost trimis în format electronic refăcut conform observațiilor MAE la MECRMA. În data de 22.04.2016 proiectul este în curs de avizare la MECRMA și MAE.


K-98 Transpunerea Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE. 
Termen finalizare: Iun/2016

Stadiu la 05.05.2016:

S-a analizat Directiva 2014/53/UE.
Au fost identificate modificările în legislația națională a reglementărilor din directivă.
Au fost organizate întâlniri de lucru cu reprezentanții ANCOM.
S-a procedat la elaborarea proiectului și a Notei de fundamentare a versiunii intermediară împreună cu experții ANCOM.
Se supune aprobării interne în cadrul MCSI.