Legislație românească

Ordinul ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., în cadrul Programului Tezaur – ediția Centenar, aferent lunii iunie 2018 (publicat la 14.06.2018)

Ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” S.A., în cadrul Programului Tezaur (publicat la 13.06.2018)

Hotărârea de guvern 908/2017 pentru aprobarea Cadrului Național de Interoperabilitate, cu Anexă. (publicat la 28.12.2017)

Ordin comun al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului educației naționale, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1168/2017//3024/2018//492/2018//3337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator. (publicat în MO nr 52, Partea I, 18.01.2018) 

Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind Sistemul Electronic National de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar. (publicat la 21.04.2016)

HG nr. 414/2015 privind aprobarea Programului pentru implementarea Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii – NGN (publicat la 14.01.2016)

HG nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind Agenda Digitală pentru România 2020 (publicat la 14.01.2016)

HG nr. 432/2015 pentru aprobarea Acordului încheiat între Guvernul României şi Guvernul Statului Istrael pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (publicat la 14.01.2016)

HG nr. 321/2015 privind aprobarea Acordului încheiat între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (publicat la 14.01.2016)

HG nr. 503/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică (publicat la 14.01.2016)

HG nr. 57 din 28 ianuarie 2015 privind compatibilitatea electromagnetică

HG nr. 130 din 25 februarie 2015 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora

HG nr. 963/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Ro-NET” (publicat la 14.01.2016)

HG nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO (publicat la 14.01.2016)

HG nr. 1132/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României (publicat la 14.01.2016)

HG nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională (publicat la 14.01.2016)

HG nr. 271/2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României şi a Planului de acţiune la nivel naţional privind implementarea Sistemului naţional de securitate cibernetică

Ordin nr. 492/2009 privind Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală

Lege nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

Ordin nr. 553/2019 privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plată electronică cu acces la distanţă

Legea nr.239/2005 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protectia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Lege nr. 451/2004 privind marca temporală

Hotărâre nr. 1308/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic

Lege nr. 365/2002 privind comerţul electronic

Lege nr. 455/2001 privind semnătura electronică

Hotărâre nr. 1259/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică

Legislație europeană

I. Comunicații electronice

REGULAMENTUL nr. 531/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iunie 2012 privind roamingul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Uniunii.

DIRECTIVA 2009/140/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele și serviciile de comunicaţii electronice, 2002/19/CE privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora și 2002/20/CE privind autorizarea reţelelor și serviciilor de comunicaţii electronice.

DIRECTIVA 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele și serviciile de comunicaţii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice şi a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului.

RECOMANDAREA COMISIEI 2007/879/CE din 17 decembrie 2007 privind pieţele relevante de produse şi de servicii din sectorul comunicaţiilor electronice care pot face obiectul unei reglementari ex ante, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice.

DIRECTIVA 2006/24/CE din 15 martie 2006 privind stocarea datelor generate sau procesate de către furnizorii de reţele și servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.

RECOMANDAREA COMISIEI din 23 iulie 2003 privind procedura de notificare, termenele și procedura de consultare stipulate în articolul 7 al Directivei 2002/21/EC a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul comun de reglementare pentru reţelele și serviciile de comunicaţii electronice.

RECOMANDAREA din 11 februarie 2003 a Comisiei Europene cu privire la pieţele relevante ale produselor și serviciilor de comunicaţii electronice pentru care este posibilă reglementarea ex ante, conform Directivei 2002/21/EC privind cadrul comun de reglementare pentru reţelele și serviciile de comunicaţii electronice.

DIRECTIVA 2002/77/EC din 16 Septembrie 2002 privind competiţia pe pieţele serviciilor și reţelelor de comunicaţii electronice.

DIRECTIVA 2002/58/EC din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

DECIZIA Comisiei 2009/978/UE de modificare a Deciziei 2002/622/CE de instituire a unui Grup pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio.

DIRECTIVA 2002/39/EC din 10 iunie 2002 a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la amendarea Directivei 97/67/EC referitoare la liberalizarea în sfera serviciilor poștale comunitare.

DIRECTIVA 2002/22/EC din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele și serviciile de comunicaţii electronice.

DIRECTIVA 2002/21/EC din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru reţelele și serviciile de comunicaţii electronice.

DIRECTIVA 2002/20/EC din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor și serviciilor de comunicaţii electronice.

DIRECTIVA 2002/19/EC din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora.

DECIZIA 676/2002/EC din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politicile de spectru în cadrul Comunităţii Europene.

DIRECTIVA 1999/5/EC privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora.

DIRECTIVA 97/67/EC din 15 decembrie 1997 a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la regulile comune pentru dezvoltarea pietei interne Comunitare a serviciilor poștale și îmbunătătirea calității serviciilor.

DIRECTIVA 91/287/CEE din 3 iunie 1991 privind desemnarea benzilor de frecvențe cu scopul introducerii coordonate a sistemului DECT (Digital European Cordless Telecommunications) în Comunitatea Europeană.

DIRECTIVA 2004/108/CE din 15 decembrie 2004 referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi care abrogă directiva 89/336/CEE.

DIRECTIVA 87/372/CEE din 25 iunie 1987 privind rezervarea benzilor de frecvenţe cu scopul introducerii coordonate a sistemului public celular terestru digital pan-european de comunicaţii în Comunitatea Europeană.

DIRECTIVA 2009/114/CE de modificare a Directivei 87/372/CEE a Consiliului privind benzile de frecvenţă care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicaţiilor mobile terestre digitale celulare pan-europene publice.

II. Societatea informațională

DECIZIA (UE) 2015/2240 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate și cadrele comune pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (programul ISA2) ca mijloc de modernizare a sectorului public.

REGULAMENTUL (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

DIRECTIVA 2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public.

DIRECTIVA 2008/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității.

DIRECTIVA 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice.

DIRECTIVA 2002/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 de modificare a Directivei 97/67/CE privind continuarea deschiderii spre concurență a serviciilor poștale ale Comunității.

DIRECTIVA 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic).