Anunțuri

Inițiative legislative europene aflate în dezbatere

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională solicită celor interesați să transmită comentarii și sugestii la adresa: propuneri@msinf.ro, până la data de 13 februarie 2016 privind următoarele documente publicate în luna decembrie 2015 de Comisia Europeană:

1. Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut în cadrul pieței interne. Proiectul de Regulament poate fi consultat la: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0627

2. Evaluarea impactului care însoțește regulamentul mentionat mai sus: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1454335966740&uri=CELEX:52015SC0270

3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor ”Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autor”: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015DC0626

4. Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:202aa1e4-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=HTML&lang=RO&parentUrn=CELEX:52015PC0615

cu anexele:

– Anexa 1:http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:202aa1e4-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_3&format=HTML&lang=RO&parentUrn=CELEX:52015PC0615

– Anexa 2: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:202aa1e4-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_5&format=HTML&lang=RO&parentUrn=CELEX:52015PC0615

– Anexa 3: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:202aa1e4-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_7&format=HTML&lang=RO&parentUrn=CELEX:52015PC0615

5. Propunerea de Directivă a Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0634&from=EN

6. Propunerea de Directivă a Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare online și la alte tipuri de contracte de vânzare la distanță de bunuri
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0635&qid=1454663974479&from=EN

Compartimentul de informare publică şi Relaţii cu presa al Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

Skip to content