Solicitantul transmite către MCSI o cerere prin care solicită începerea procedurii de omologare a sistemului informatic (conform Ordinului Ministrului nr. 488/15.06.2009 – Anexa nr.1), împreună cu următoarele documente:

 1. Raportul de audit întocmit conform condiţiilor:
  – auditul este realizat de către un auditor independent faţă de emitentul facturii în formă electronică şi faţă de producătorul sistemului informatic a cărui omologare se solicită;
  – condiţiile care trebuie îndeplinite de către auditori, obiectivele auditului, conţinutul minimal al raportului de audit şi setul minimal de teste care sunt aplicate sistemului informatic în cursul procesului de audit (conform Ordinului Ministrului nr. 488/15.06.2009 – Anexa nr. 2);
  – raportul de audit poate fi realizat de o persoană fizică sau juridică, certificată ca auditor de sisteme informatice;
  – în cazul în care sistemul informatic este situat în alt stat, auditarea acestuia se va face prin:
  o auditorul auditează în mod nemijlocit sistemul informatic din străinatate;
  o auditorul îşi bazează raportul de audit pe certificări similare emise sau pe teste efectuate în statul în care se află sistemul informatic şi care au un grad de asigurare corespunzător, acoperind obiectivele şi ariile de control (conform Ordinului Ministrului nr. 488/15.06.2009 – Anexa nr. 2);
 2. Descrierea funcţională a sistemului informatic;
 3. Planul de securitate al sistemului informatic;
 4. Certificări privind securitatea sistemului informatic, acolo unde există;
 5. Declaraţia pe propria răspundere a auditorului, prin care este exprimată independenţa sa faţă de emitentul facturii în formă electronică şi producătorul sistemului informatic auditat;
 6. Dacă este cazul, descrierea echipamentelor necesare realizării procesului de conversie, în situaţia în care emitentul de drept al facturii în formă electronică are un contract valabil încheiat în baza căruia beneficiază de servicii de conversie a facturilor emise pe suport hârtie în facturi în formă electronică;
 7. Dovada achitării tarifului de omologare prevăzut la art. 26 alin. (5) din Legea nr. 260/19.07.2007.

Notă:
1. Cererea se transmite prin:
– depunere, personal sau de către reprezentantul legal al solicitantului, sub luare de număr de înregistrare de la registratura MCSI;
– printr-un serviciu poştal;
– ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

2. Valabilitatea ordinului de omologare este pe o perioadă de un an.
3. Procedura de reînnoire este similară cu cea de emitere.
4. Cuantumul tarifului de omologare este de 9.000 lei.
5. Plata tarifului de omologare se poate face:
a) prin decontare bancară, în contul IBAN RO87TREZ7005005XXX000150 al MCSI deschis la A.T.C.P.M.B., având codul fiscal 4220947;
b) în numerar, la casieria MCSI, cu respectarea plafonului zilnic stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar – valutare, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 131/1996, cu modificările ulterioare.