Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE) este organismul care asistă Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale în scopul elaborării politicii guvernului în domeniul Societăţii Informaţionale, monitorizării implementării acesteia şi al corelării cu politicile europene.

HOTĂRÂRE nr. 941 din 27 noiembrie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională.

Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională este alcătuit din:

1. membri cu statut permanent, cu rang de secretar de stat, reprezentanţi ai:

a) Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională – preşedinte;
b) Cancelariei Primului-Ministru;
c) Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
d) Ministerului Finanţelor Publice: un reprezentant desemnat de ministrul finanţelor publice şi un reprezentant desemnat de ministrul delegat pentru buget;
e) Ministerului Educaţiei Naţionale;
f) Ministerului Fondurilor Europene;
g) Serviciului Român de Informaţii;
h) Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

2. membri cu statut de invitat, cu rang de secretar de stat sau similar, din cadrul celorlalte autorităţi publice, atunci când agenda de lucru vizează problematici din domeniul de competenţă.


Documente utile

Lista CPV corespunzatoare proiectelor IT&C, conform H.G. 941/27.11.2013.

* Cerinţe minime de interoperabilitate pentru proiecte TIC (.doc)

* Cerinţe minime de securitate pentru proiecte TIC (.doc)

* Fişa de proiect (.doc)
Anexa 1 – Securitate
Anexa 2 – Interoperabilitate

Comitetul Tehnico-Economic avizează:

a) strategiile şi proiectele de informatizare ale instituţiilor publice în vederea asigurării interoperabilităţii sistemelor informatice şi a eliminării finanţărilor multiple şi suprapunerilor funcţionale;
b) proiectele care implică soluţii IT&C şi pentru care se solicită garanţii guvernamentale;
c) conformitatea proiectelor care implică soluţii IT&C cu obiectivele Strategiei „Agenda digitală pentru România” şi cu Strategia naţională de securitate cibernetică, iniţiate de instituţiile publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de companiile/societăţile naţionale sau societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care statul este acţionar unic ori majoritar;

Specificaţiile tehnice aferente caietelor de sarcini, respectiv proiectele tehnice şi studiile de fezabilitate se supun avizului Comitetului Tehnico-Economic, astfel:

a) înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, proiectele ce implică soluţii IT&C cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.500.000 lei finanţate din fonduri naţionale;
b) înainte de depunerea cererii de finanţare la autorităţile competente, precum şi înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, proiectele ce implică soluţii IT&C cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.500.000 lei finanţate din fonduri europene.

Documentațiile supuse avizării, împreună cu materialele justificative și însoțite de o scrisoare de înaintare vor fi transmise la registratura MCSI (Bdul Libertății, nr.14, sector 5 – București), în atenția Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională astfel:
– pe suport electronic, în format text selectabil, semnate cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat,
sau
– în format hârtie, documentele fiind semnate și ștampilate pe fiecare pagină, și pe suport electronic, în format text selectabil, în cazul în care autoritatea contractantă nu deține un certificat digital calificat.

Materialele justificative includ (dar nu se rezumă la) note de fundamentare, analize și studii.

Scrisoarea de inaintare va include informații cu privire la:

1. organizatia care solicita avizul;
2. denumirea proiectului;
3. valoarea nominală/cumulată;
4. tipul de finanțare;
5. data depunerii cererii de finanțare, data semnării contractului de finanțare, codul SMIS (pentru proiectele finanțate din fonduri europene pentru care cererea de finanțare a fost deja depusă);
6. dacă este un proiect nou sau o extindere;
7. descriere din punct de vedere al securității pentru infrastructura existentă;
8. descriere din punct de vedere al interoperabilității pentru infrastructura existentă;
9. descriere succintă a soluției de securitate cerută în cadrul proiectului;
10. descriere succintă a soluției de interoperabilitate avută în vedere în cadrul proiectului depus; se vor menționa, de asemenea, sistemele cu care se dorește interoperabilitatea;
11. specificarea existenței unei soluții similare și motivarea necesității proiectului.