wood-cube-473703_960_720

 

 Solicitare informații de interes public (Legea 544/2001)

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile Legii 544/2001, informaţiile de interes public. Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal  în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informației solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

* Norme Metodologice de aplicare a Legii 544/2001 (.pdf)

* model Cerere, solicitare informații de interes public

* persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public: Corina Cozman (relatiicupublicul@msinf.ro / Tel.,fax: +40 21 311 41 19)


Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice

în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi anume:
• reclamaţia, care se depune la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată;
• plângerea la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază petiţionarul sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

(conform art. 5 paragraful (1), litera i din Legea nr. 544/12.10.2001)

* Formular reclamaţie administrativă – întârziere răspuns
* Formular reclamaţie administrativă – răspuns negativ

* persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public: Corina Cozman (relatiicupublicul@msinf.ro / Tel.,fax: +40 21 311 41 19)


Procedura de dezbatere publică, proiecte de acte normative

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică, orice cetățean poate trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice de către Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, în termen de 10 zile de la data publicării acestuia pe website-ul propriu, la adresa propuneri@msinf.ro. 


Procedura de arhivare a documentelor în format electronic

* Registrul administratorilor de arhive electronice (.doc)

I. Documente necesare privind acreditarea administratorului de arhive electronice:

Solicitantul transmite către MCSI o notificare în vederea dobândirii calităţii de administrator al arhivei electronice (conform Ordinului Ministrului nr. 493/15.06.2009 -Anexa nr. 2), cu 30 de zile înainte de începerea activităţii, împreună cu următoarele documente (descarcă aici lista cu documente).

* model Notificare

II. Documente necesare privind autorizarea centrelor de date:

Solicitantul transmite către MCSI o cerere pentru începerea procedurii de autorizare (conform Ordinului Ministrului nr. 489/15.06.2009 – Anexa nr. 1), împreună cu următoarele documente:
a) descrierea politicilor şi procedurilor de lucru, incluzând enumerarea posturilor şi funcţiilor personalului, precum şi calificările /atestările profesionale ale acestuia;
b) descrierea generală a echipamentelor utilizate în procesul de arhivare;
c) procedurile pentru asigurarea disponibilităţii serviciului;
d) politica generală de securitate,politicile privind utilizatorii, parolele şi accesul la sisteme.

* model Cerere

* Notă:
Notificarea / Cererea se transmite prin:
– depunere, personal sau de către reprezentantul legal, sub luare de număr de înregistrare de la registratura generală a MCSI;
– printr-un serviciu poştal;
– ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

Anunțuri selecție auditori

      10 august 2017anunţ de selecţie a auditorilor

                                – criterii de selecţie

       8 mai 2017anunţ de selecţie a auditorilor

                               – criterii de selecţie


 Furnizarea de servicii de marcare temporală

* Registrul furnizorilor de servicii de marcare temporală, versiunea Aprilie 2015 (.doc)
(Secţiunea B din Registrul furnizorilor de servicii de certificare)

* Formular de notificare pentru furnizorii de servicii de marcare temporală


Autorizarea activităţii electronice notariale

I. Solicitare către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii electronice notariale. Acte necesare:

1. Certificatul eliberat de curtea de apel în circumscripţia căreia notarul public îşi desfăşoară activitatea;
2. Scrisoare de bonitate de la banca prin care notarul public îşi desfăşoară operaţiunile curente şi contract de asigurare profesională pentru activitatea desfăşurată;
3. Descrierea tehnică a sistemului utilizat; lista dotărilor;
4. Certificat de omologare a sistemului informatic;
5. Politica de securitate privind activitatea electronică notarială;
6. Codul de practici şi proceduri după care se desfăşoară activitatea electronică notarială;
7. Lista resurselor umane implicate în exploatarea şi administrarea sistemului, cu evidenţierea experienţei şi competenţei acestora.

* model Formular

II. Înregistrare în Registrul notarilor publici autorizaţi pentru efectuarea de acte notariale în formă electronică. Acte necesare:

1. Numele şi prenumele notarului public;
2. Denumirea biroului notarial în care îşi desfăşoara activitatea notarul public;
3. Adresa (ţara, oraş, judeţ/sector, strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, cod poştal);
4. Telefon, fax, e-mail, adresa paginii web;
5. Certificatul eliberat de curtea de apel în circumscripţia căreia notarul public îşi desfăşoară activitatea sau de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România;
6. Descrierea politicii de securitate privind activitatea electronică notarială;
7. Descrierea sistemelor utilizate pentru desfăşurarea activităţii electronice notariale;
8. Codul de practici şi proceduri după care se desfăşoară activitatea electronică notarială;
9. Banca prin care notarul public îsi desfăşoară operaţiunile curente;
10. Numărul contului bancar;
11. Atributele scrisorii de bonitate de la banca prin care notarul public îşi desfăşoară operaţiunile curente: numărul actului, data, eliberat de ……..;
12. Atributele contractului de asigurare profesională pentru activitatea desfăşurată: numărul actului, data, eliberat de ….;
13. Atributele contractului de închiriere a sediului: numărul actului, data;
14. Atributele actului de proprietate al sediului: numărul actului, data;
15. Dovada privind achitarea obligaţiilor catre stat, eliberată de organul fiscal competent, sau declaraţie pe propria raspundere;
16. Categoriile de servicii destinate publicului (tipul de acte notariale care pot fi eliberate în forma electronică, procedurile de securitate utilizate);
17. Certificatul de omologare a sistemului informatic;
18. Agenţia de omologare;
19. Modalitatea de arhivare electronică (proprie sau prin contract).

*model Cerere înregistrare


Emiterea facturilor în format electronic

Solicitantul transmite către MCSI o cerere prin care solicită începerea procedurii de omologare a sistemului informatic (conform Ordinului Ministrului nr. 488/15.06.2009 – Anexa nr.1), împreună cu următoarele documente:

 1. Raportul de audit întocmit conform condiţiilor:
  – auditul este realizat de către un auditor independent faţă de emitentul facturii în formă electronică şi faţă de producătorul sistemului informatic a cărui omologare se solicită;
  – condiţiile care trebuie îndeplinite de către auditori, obiectivele auditului, conţinutul minimal al raportului de audit şi setul minimal de teste care sunt aplicate sistemului informatic în cursul procesului de audit (conform Ordinului Ministrului nr. 488/15.06.2009 – Anexa nr. 2);
  – raportul de audit poate fi realizat de o persoană fizică sau juridică, certificată ca auditor de sisteme informatice;
  – în cazul în care sistemul informatic este situat în alt stat, auditarea acestuia se va face prin:
  o auditorul auditează în mod nemijlocit sistemul informatic din străinatate;
  o auditorul îşi bazează raportul de audit pe certificări similare emise sau pe teste efectuate în statul în care se află sistemul informatic şi care au un grad de asigurare corespunzător, acoperind obiectivele şi ariile de control (conform Ordinului Ministrului nr. 488/15.06.2009 – Anexa nr. 2);
 2. Descrierea funcţională a sistemului informatic;
 3. Planul de securitate al sistemului informatic;
 4. Certificări privind securitatea sistemului informatic, acolo unde există;
 5. Declaraţia pe propria răspundere a auditorului, prin care este exprimată independenţa sa faţă de emitentul facturii în formă electronică şi producătorul sistemului informatic auditat;
 6. Dacă este cazul, descrierea echipamentelor necesare realizării procesului de conversie, în situaţia în care emitentul de drept al facturii în formă electronică are un contract valabil încheiat în baza căruia beneficiază de servicii de conversie a facturilor emise pe suport hârtie în facturi în formă electronică;
 7. Dovada achitării tarifului de omologare prevăzut la art. 26 alin. (5) din Legea nr. 260/19.07.2007.

 

Notă:
1. Cererea se transmite prin:
– depunere, personal sau de către reprezentantul legal al solicitantului, sub luare de număr de înregistrare de la registratura MCSI;
– printr-un serviciu poştal;
– ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

2. Valabilitatea ordinului de omologare este pe o perioadă de un an.
3. Procedura de reînnoire este similară cu cea de emitere.
4. Cuantumul tarifului de omologare este de 9.000 lei.
5. Plata tarifului de omologare se poate face:
a) prin decontare bancară, în contul IBAN RO87TREZ7005005XXX000150 al MCSI deschis la A.T.C.P.M.B., având codul fiscal 4220947;
b) în numerar, la casieria MCSI, cu respectarea plafonului zilnic stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar – valutare, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 131/1996, cu modificările ulterioare.


Avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanţă

Documentele necesare pentru eliberarea avizului:

a. cerere adresată în acest scop MCSI, conform modelului prevazut în anexa nr. 1 din Ordinul nr. 389/2007;
b. licenţa de funcţionare a băncii, acordată de BNR, sau notificarea transmisă de autoritatea competentă din statul membru de origine către BNR;
c. descrierea funcţională a sistemului informatic prin intermediul căruia este oferit instrumentul de plată cu acces la distanţă;
d. planul de securitate al sistemului informatic, semnat de către emitent, cuprinzând totalitatea măsurilor tehnice şi organizatorice prevăzute pentru asigurarea cerinţelor cuprinse la art. 3 din Ordinul nr. 389/2007;
e. certificările din punctul de vedere al securităţii, asupra soluţiei informatice sau produselor conţinute în aceasta, emise de organizaţii naţionale sau internaţionale recunoscute, acolo unde există;
f. opinia de audit asupra planului de securitate prevăzut la lit. d) şi a soluţiei informatice prin intermediul căreia este oferit instrumentul de plata cu acces la distanţă;
g. o declaraţie în care este exprimată independenţa auditorului faţă de sistemul informatic auditat.

Situaţii centralizatoare privind utilizarea instrumentelor de plată cu acces la distanţă (eBanking)

2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009


Sesizări privind comunicările electronice nesolicitate (Spam)

Comunicările nesolicitate sunt reglementate de Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor art.13 alin.(5) din Legea nr.506/2004 coroborate cu dispoziţiile Legii nr.102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţiile privind verificarea respectării dispoziţiilor Legii nr.506/2004 revin Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Reclamaţii şi sesizări:

În cazul în care primiţi comunicări nesolicitate prin poşta electronică, vă rugăm să vă adresaţi ANSPDCP în următoarele situaţii:

– Expeditorul mesajului nu are consimţământul dvs. expres pentru utilizarea adresei de poştă electronică pentru transmiterea de comunicări publicitare sau de orice altă natură;
– Nu aveţi posibilitatea de a vă dezabona în condiţiile prevăzute de Legea 506/2004, art.12 alin.(2).

Pentru a obţine informaţii cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească sesizările transmise acestei instituţii, accesaţi www.dataprotection.ro, secţiunea Proceduri.


Avizare / Omologare case de marcat

Prezenta procedură operationala descrie procesul în vederea obţinerii avizului tehnic favorabil privind caracteristicile modelului aparatului de marcat electronic fiscal de către operatorii economici care solicită emiterea avizului tehnic prevăzut la art. 78 alin. (1) lit. a^1) din Normele Metodologice de aplicare a O.U.G. 28/1999.

ICI Bucureşti a fost desemnată prin Ordin al Ministrului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională nr. 578/10.11.2015 ca instituţie de drept public ce urmează să elibereze avizul tehnic, astfel, departamentele/serviciile din cadrul ICI Bucureşti implicate în procesul de avizare vor verifica conformitatea cu Normele Metodologice pentru aplicarea OUG 28/1999 cu modificările şi completările ulterioare.

Avizul tehnic favorabil va fi emis în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data finalizării testelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 79 – 87 din Normele metodologice pentru aplicarea OUG 28/1999 cu modificările şi completările ulterioare.

* Procedura operationala (.pdf)

* Cerere pentru solicitarea emiterii avizului tehnic pentru distribuirea aparatului de marcat electronic fiscal (Anexa 1, pag. 28 a prezentei proceduri operationale)